• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 21.07.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП-ПП за "Водопроводно отклонения за ПИ 53120.14.984 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик". Проектът се намира в отдел "ТСУОС" при община Балчик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към Община Балчик.