публикувано на 06.07.2017 г.


З А П О В Е Д

№ 648

гр. Балчик, 04.07.2017 г.

      На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т. 4, т. 8 ЗМСМА, чл. 167, ал. 1, ал. 2, § 1а вр. с осигуряване свободен и безпрепятствен достъп на пешеходците за спазване задължението им по чл. 108, ал. 1 Закон за движението по пътищата, чл. 19, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 5, чл. 26, ал. 2, т. 1, б. „б" ,"в", „е", т. 2, б. „а" и „б", чл. 52, ал. 1, т. 6, ал. 2, чл. 53, ал. 1, т. 4, б. „а", „б", ал. 2, чл. 54, чл. 56, ал. 1, ал. 2, т. 2, чл. 57„ ал. 1 и 2 вр. с §1, т. 1 ДР Закон за пътищата, чл. 12, т. 12 Закон за туризма, чл. 3, чл. 5, ал. 2, т. 4, чл. 6, ал. 1, т. 5 Наредба за специално ползване на пътищата, чл. 31, чл. 53, т. 1, т. 3, т. 4 Наредба за опазване на реда на територията на община Балчик, чл. 19 - чл. 21 Наредба за управление на общинските пътища в община Балчик, чл. 23, ал. 2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, чл. 2, ал. 2, ал. 4, чл. 13, чл. 20 Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик и като взех предвид завишената интензивност потока на движение на МПС и пешеходци, особено в курортните зони на населените места при община Балчик с оглед настъпилия туристически летен сезон,

НАРЕЖДАМ:

     1. Всички собственици, стопани, наематели на заведения за обществено хранене, рекламни елементи, маси, фризери, щендери, всякакъв вид търговски обекти, предмети и съоръжения да приведат същите съобразно издадените им по съответния приложим закон или подзаконов нормативен акт разрешителни документи в тридневен срок от обявяване на настоящата заповед.

     2. Всички собственици и държатели на заведения за обществено хранене, рекламни елементи, маси, фризери, щендери, всякакъв вид търговски обекти, предмети, съоръжения, поставени на тротоарните площи без да притежават за това съответния разрешителен документ да ги освободят - в тридневен срок от обявяване на настоящата заповед.

     3. Сформирам две работни групи в следния състав:

     3.1.1. Ясен Янев - ст. специалист инв. контрол, отд. „НДК", д. „УТСИ" при Община Балчик;

     3.1.2. Галина Тодорова - ст. инспектор - РП, отд. „ОбДСл", д. „МДТХСД и БФС" при Община Балчик;

     3.1.3. Представител/и на съответното РУ на МВР на населеното място на територията на община Балчик - към ОД МВР - Добрич;

     3.1.4. Резервен: Павлина Парушева - нач. отд. „ОбДСл", д. „МДТХСД и БФС" при Община Балчик;

     3.2.1. Марина Тодорова - ст. експерт „Незаконно строителство", отд. „НДК", д.„УТСИ" при Община Балчик;

     3.2.2. Илияна Илиева, ст. инспектор - РП, отд. „ОбДСл", д. „МДТХСД и БФС" при Община Балчик;

     3.2.3. Представител/и на съответното РУ на МВР на населеното място на територията на община Балчик - към ОД МВР - Добрич;

     3.2.4. Резервен: Павлина Парушева - нач. отд. „ОбДСл", д. „МДТХСД и БФС" при Община Балчик;

     4. Работните групи да осъществяват системни, комплексни проверки до 30.09.2017 г. вкл. - за проходимостта и състоянието на улиците и тротоарните площи, в годност за използването им по предназначение с оглед осигуряване безопасността и спазване правилата за движение по специалните закони - непрекъснато и при констатиране на нарушения, съответното длъжностно лице съобразно компетенциите си да прилага предвидените административно-наказателни разпоредби на приложимия нормативен акт.

     5. На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2, чл. 57 НОРТОБ, чл. 56, ал. 2, т. 2 Закон за пътищата, определям следните длъжностни лица, на които възлагам контрол по спазване разпоредбите на НОРТОБ, Закон за пътищата, съставянето на актове за установяване на административни нарушения и налагането на глоба с квитанция на място, както следва:

      Ясен Янев - ст. специалист инв. контрол, отд. „ИДК", д.„УТСИ" при Община Балчик;

      Галина Тодорова - ст. инспектор - РП, отд. „ОбДСл", д. „МДТХСД и БФС" при Община Балчик;

      Павлина Парушева - нач. отд. „ОбДСл", д. „МДТХСД и БФС" при Община Балчик;

      Марина Тодорова - ст. експерт „Незаконно строителство", отд. „ИДК", д. „УТСИ" при Община Балчик;

      Илияна Илиева, ст. инспектор - РП, отд. „ОбДСл", д. „МДТХСД и БФС" при Община Балчик;

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените длъжностни лица - за сведение и изпълнение, началниците на съответните РУ на МВР на населените места на територията на Община Балчик - за оказване на нужното съдействие в рамките на компетенциите им, определяне и осигуряване на техни представители в състава на работните групи.

      Заповедта, незабавно след издаването й да се оповести по реда на чл. 72, вр. и при наличие предпоставките на чл. 73 АПК - неотложност за издаването й, с цел предотвратяване и преустановяване на нарушения, свързани с обществения ред, осигуряване живота и здравето на неограничен кръг граждани, - като се публикува в интернет-страницата на Община Балчик и да се постави на информационните табла в Общинска администрация - гр. Балчик, кметствата в населените места на територията на Община Балчик.

      На основание чл. 60, ал. 1, вр. с чл. 74 АПК ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИЯ АКТ, с оглед неотложната необходимост за осигуряване жнвота и здравето на гражданите, да се защитят особено важни обществени интереси, както и обективната възможност от закъснението на изпълнението да възникнат значителни, труднопоправими и непоправими вреди.

      Контрол по изпълнение на заповедта и ежеседмичен доклад до кмета на общината за изпълнението й възлагам на г-жа Магдалена Георгиева - директор д. „МДТХСД и БФС" при Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик