• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 03.07.2017 г. 

МОТИВИ за приемане на Наредба за отглеждането на селскостопански животни на територията на община Балчик:

Необходимостта от изработване и приемане на Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Балчик произтича от обстоятелството, че правата и задълженията на физическите и юридическите лица, отглеждащи селскостопански животни в населените места на територията на общината не са регламентирани понастоящем.

В строителните граници на населените места на територията на община Балчик се отглеждат значителен брой и различни видове селскостопански животни. Липсата на ясен и подробен регламент за извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти между частния и обществения интерес.Това е основната причина да бъде изработен настоящият проект за Наредба отглеждане на селскостопански животни на територията на община Балчик.

Проектът на наредба цели регламентиране на основни права и задължения при отглеждането на селскостопански животни и птици, т.е. да регламентира обществени отношения, които не са регламентирани със закон или подзаконов нормативен акт.

С приемането на настоящата наредба се преследват следните цели:

- регламентиране на реда, начина и условията за идентификация и отглеждане на селскостопански животни на територията на общината при спазване на правилата и нормативите за устройството на територията, на зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания;

- регламентиране на правата и задълженията на собствениците на селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места на територията на община Балчик;

- регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в населените места на територията на община Балчик;

- поддържане на населените места на територията на общината в добро санитарно-хигиенно състояние;

За прилагането на настоящата наредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати от приемането и прилагането на предлаганата наредба са – подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни и птици на територията на общината, предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци, подобряване на хигиенните условия в населените места на територията на общината и повишаване качествата на селищната среда.

Предложеният проект на наредба е подзаконов нормативен за прилагане на отделни разпоредби на Закона за ветеринаромедицинската дейност, Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти, Закона за устройство на територията, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираната национална уредба с правото на ЕС. Настоящия проект на подзаконов нормативен акт от местно значение не противоречи и е съобразен с европейските регламенти в тази област, като кореспондира с техните цели и принципи, в.ч. на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на ЕО, свързани с тази материя.

Настоящия проект на наредба се предоставя на вниманието на гражданите и юридическите лица за обществено обсъждане. Писмени предложения, становища, мнения, препоръки и др. може да депозира всяко лице в 30 дневен от датата на тази публикация в Центъра за  информация услуги на гражданите - ИЦ в административната сграда на Община Балчик, пл.21 септември №6, както и на е-mail: mayor@balchik.bg.
Лице за въпроси и контакти: Румен Цонев ст. специалист ИДК, тел. за връзка 0579/71044.  

Прикачени файлове: