На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС-Балчик, Решение № 154 по Протокол № 11 от 01.06.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 591/2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на: част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от зелена площ на ул. "Дунав" в гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент на самостоятелна стойка с площ 3 м2.

2. Цел на конкурса: отдаване под наем на част от имот за поставяне на рекламно - информационен елемент.

3. Начална годишна наемна цена: 146,25 лв. /сто четиридесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4. Срок на договора - 3 (три) години.

5. Допускане до конкурса:

5.1. регистрирани по Търговския закон

5.2. да нямат задължения към Община Балчик

5.3. да притежават супермаркет на територията на гр. Балчик.

След спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на рекламно - информационен елемент.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 06.07.2017 г. до 24.07.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 24.07.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова