• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 26.06.2017 г.

З А П О В Е Д

№584

гр.Балчик, 21.06.2017г.

  

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.I т.14 от ЗМСМА и чл.99б ал.1 от  Закона за гражданската регистрация

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисия  в следния състав:

Председател:   Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик

                        Павлета Костова - гл.експерт на ТЗ"ГРАО"

                        Кемал Асан -гл.експерт при Областна администрация Добрич

                        Деспа Илиева- началник отдел"ГРАО"

   Мл.експерт Николай Филев- МлПИ при РУ на МВР

Комисията  да извърши проверка във връзка със сигнал от началника на РУ на МВР гр.Балчик с вх.№66-04-40 от 19.06.2017г. за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация спрямо лицето Цветелина Снежанова Асенова и Диян Цветелинов Асенов  в с.Стражица  на ул."Трета " №6 и  състави протокол.

Настоящата заповед да се обяви на информационното таблото в общинска администрация и на интернет страницата на общината.

Копие от  заповедта да се връчи на горе споменатите служители за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик