• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 120 по Протокол № 9/25.04.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 446/22.05.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

 

         1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на : аптека, състояща се от :

- приемно помещение за обслужване на граждани

- приемно помещение за посетители

- склад

- санитарен възел

- предверие

цялата с площ от 56 м2, за извършване на търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки,  находяща се в „МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д - р Златко Петков" № 1, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 г.

           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на аптека за извършване на търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки.

        3. Начална годишна наемна цена :

1 639,68 лв. /хиляда шестстотин тридесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/, без ДДС. Наемната цена на аптеката е определена, съгласно т. 3, 2-зона от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Общ. Балчик. 

           4. Срок на договора - 5 г.

        5. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които са :

        5.1. регистрирани по ТЗ и да извършват търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

       5.2.завършили висше образование по фармация и притежават диплома за магистър-фармацефт;

       5.3. да нямат задължения към Община Балчик;

       6. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да :

       6.1. спазва предмета на дейност, а именно извършване на търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

       6.2. не променя предназначението на наетият общински имот;

         Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.06.2017 г. до 19.06.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

        Крайният срок за приемане на депозит за участие е 19.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.


       Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова