• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 131 по Протокол № 9/25.04.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 435/2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

         1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

        1.1. Павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 20.00 м2, намиращ се в ОУ "Кирил и Методий", гр. Балчик - публична общинска собственост, актуван с АОС 394/24.10.2014 г.

           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки.

        3. Начална годишна наемна цена :

391,20 лв. /триста деветдесет и един лева и двадесет стотинки/, без ДДС.

           4. Срок на договора - 5 год.

        5. До участие в публично оповестеният неприсъствен конкурс се допускат кандидати които :

       5.1. са регистрирани по ТЗ;

       5.2. да извършват дейност предмет на конкурса;

       5.3. да нямат задължения към Община Балчик;

         6.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :

         6.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното предназначение;

         6.2. да спазва предмета на дейност - продажба на пакетирани стоки и закуски;

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 25.05.2017 г. до 12.06.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 12.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова