• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик,приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решения  № 674 от 25.09.2014 г.,Решение № 920 от17.09.2015 г., Решения  № № 122, 123, 124, 125, 126 от 25.04.2017 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 437/19.05.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 46 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.222 по кадастралната карта на град Балчик,  с площ 484.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 680 лева /девет хиляди шестстотин и осемдесет лева/ без ДДС.

         2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІ, кв. 46 по ПУП на град Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.223 по кадастралната карта на град Балчик,  с площ 480.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 600 лева /девет хиляди шестстотин  лева/ без ДДС.

         3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІ, кв. 46 по ПУП на град Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.224 по кадастралната карта на град Балчик,  с площ 451.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 020 лева /девет хиляди и двадесет лева/ без ДДС

         4.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІІ, кв. 46 по ПУП на град Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.225 по кадастралната карта на град Балчик,  с площ 457.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 140 лева /девет хиляди сто и четиридесет  лева/ без ДДС.

         5.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 50 по ПУП на град Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.252 по кадастралната карта на град Балчик,  с площ 414.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 108 лева /девет хиляди сто и осем лева/ без ДДС.

         6.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІІІ, кв. 50 по ПУП на град Балчик, Община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.260 по кадастралната карта на град Балчик,  с площ 409.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 407 лева /девет хиляди четиристотин и седем лева/ без ДДС.    

         7.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на град Балчик, Община Балчик, представляващ ПИ 02508.74.246 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 338.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 375.00 лева /осем хиляди триста седемдесет и пет лева/ без ДДС.

          Търгът ще се проведе на 14.06.2017 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 29.05.2017  г. до 13.06.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 13.06.2017 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  13.06.2017 г. в Информационния център на Община Балчик.


           За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева