• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59 и Заповед № 374/09.05.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

         1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

        1.1. Помещение със санитарен възел с обща площ от 22.00 м2, като стая за почивка на персонал, находящо се на 2-ри етаж от нежилищна сграда в гр. Балчик, ул."Д-р Димитър Желев" цялата с площ 120,17 м2, актувана с АОС № 327 от 20.02.2009 г. - частна общинска собственост.

           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение със санитарен възел като стая за почивка на персонал.

        3. Начална годишна наемна цена :

430,32 лева /четиристотин и тридесет лева и тридесет и две стотинки/, без ДДС.

           4. Срок на договора - от датата на сключване на договора за наем до 16.05.2018 г.

         5. До участие в публично оповестеният неприсъствен конкурс се допускат кандидати които :

         5.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

         5.2. да нямат задължения към Община Балчик;

         5.3. да извършват ресторантьорска дейност на територията на гр.Балчик;

         6.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :

         6.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното предназначение, а именно като стая за почивка на персонал;

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 18.05.2017 г. до 05.06.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 05.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова