• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Oбщина Балчик в качеството си  на бенефициент по проект "Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик", АДБПФ BG05M9OP001-2.005-0068-C01 от 19.04.2017 г., изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ" ще проведе конкурс за избор на психолог  и медицински специалист, които ще изпълняват следните функции:

1. Психолог

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

-  Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите социални услуги.

-  Познава подробно всички дейности, свързани със социалната  услугата „личен асистент" и ги прилага в работата си.

- Ще осигурява почасови услуги  по предварително изготвен график  при домашни посещения в семейна среда на потребителите и на предоставящите услугите.

- Изготвя доклади и отчети; формулира  диагностични тестове, тестове за оценяване на постигнатите резултати.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Висше образование - минимум завършена образователна степен „бакалавър", специалност „психология".

- Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.

- Опит при изпълнение на проекти - предимство.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

-  Опит при работа в екип.

2. Медицински специалист

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

- Извършва  медицинско и здравно консултиране;

- Измерване на витални показатели;

- При необходимост придружаване до здравни заведения;

- Консултиране за хигиена и хранене;

- Съдействие за осигуряване на медикаменти и други медико-социални дейности.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Медицинско образование

- Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на здравните грижи е предимство.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

- Дискретност, умение за работа с пациенти, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност.

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Психологът и медицинският специалист ще бъде назначен на 4 часов работен ден.

Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по проект „Насърчаване достъпа до  заетост на  уязвимите групи от Община Балчик", АДБПФ BG05M9OP001-2.005-0068-C01, получаващ финансиране от Европейския социален фонд чрез  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА конкурса

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

- Писмено заявление за кандидатстване.
- Автобиография по образец. - приложение 1
- Декларация по образец. - приложение 2
- Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда. - приложение 3
- Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит./ако е приложимо/

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Балчик, за проект „Насърчаване достъпа до  заетост на  уязвимите групи от Община Балчик", АДБПФ BG05M9OP001-2.005-0068-C01, в срок до 09.06.2017 г. включително - 16.00 часа, по Процедура BG05M9ОP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ", ОП РЧР 2014-2020 г.

3. Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Балчик, в която участва представител на Дирекция "Социално подпомагане".

4. Конкурсът  протича в два етапа:

- Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
- Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Балчик на адрес http://www.balchik.bg и на информационното табло в сградата на община Балчик.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Кметът на Община Балчик сключва трудов договор с класираните кандидати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Община Балчик

                                                                                                                                

9.05.2017 г.


ВНИМАНИЕ! Обявлението е публикувано на интернет страницата на Община Балчик на 09 май 2017 г. в раздел „Обяви" - Търгове и конкурси. Към обявлението са приложени документите за кандидатстване в Word формат.