• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 412/12.05.2017г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти както следва:

1.1. Имот с идентификатор 66250.31.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 503 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4691/21.11.2016год., на цена не по-ниска от 900,00 лева /деветстотин  лева/, като начална цена за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

1.2. Имот с идентификатор 66250.31.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 467 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4698/21.12.2016год., на цена не по-ниска от 836,00 лева /осемстотин тридесет и шест лева/, като начална цена за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

Търгът ще се проведе на 06.06.2017 год. / вторник / от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" № 6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 22.05.2017 г. до 14 часа на 02.06.2017 г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.

          Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит се подават в срок до 15.00 часа на 02.06.2017г. на информационня център на община Балчик.

     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа, в периода от 29.05.2017год. до 01.06.2017год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ