• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик,приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решения   204 от 20.09.2016 г. и 83 от 28.02.2017 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 301/21.04.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

                                   

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв. 168 по ПУП на град Балчик с площ от 509.00 м2, представляващ ПИ № 02508.80.238 по кадастралната карта на град Балчик,  при начална цена 22 905.00 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин и пет лева/, без ДДС.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.5.84  по кадастралната карта на гр.Балчик с площ от 573.00 м2, при начална цена 27 504.00 лв. /двадесет и седем хиляди лева  петстотин и четири лева/.

             Търгът ще се проведе на 17.05.2017 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 02.05.2017  г. до 16.05.               2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 16.05.2017 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  16.05.2017 г. в Информационния център на Община Балчик.


           За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева