• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

(приет с Решение 128 по Протокол № 9 от 25.04.2017 г.)

 

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Раздел I.

Предмет

 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда реда и начина за предоставяне и отчитането на средства за еднократни безвъзмездни финансови помощи на физически лица в Община

Балчик.

(2) Средствата се предоставят приоритетно за решаването на жизнено важни социални потребности на физическите лица, както и свързаните и/или произтичащи от тях здравни проблеми.


Раздел II.

Право на искания и предложения

 

Чл. 2. (1) По реда на този правилник се разглеждат искания на физически лица, предложения на Кмета на Община Балчик и предложения на общински съветници за отпускане на еднократна финансова помощ на физически лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик, с доказани неотложни социални нужди, както и със свързани и/или произтичащи от тях здравни такива.

(2)  Исканията за отпускане на еднократна финансова помощ се разглеждат по реда на постъпването им, с изключение на случаи, когато Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности при Общински съвет оцени исканията като приоритетни, поради тяхната важност и неотложност.

(3) По реда на този правилник се разглеждат искания относно спешна интервенция, като в тези случаи може да се отпусне помощ за частично покриване на разходите за предоставените услуги в лечебно заведение в страната - заплащане на медицински консумативи и услуги, които не се поемат от Националната здравноосигурителна каса.

(4) По реда на този правилник могат да се отпускат средства при наличието на обстоятелства и събития от извънреден характер, независимо от размера на годишния доход на лицето.

(5) По реда на този правилник не се отпуска финансова помощ за строително-монтажни дейности и за погасяване на банкови задължения.

(6) По реда на този правилник се отпускат средства за закупуване на лекарства до триста лева, когато дохода на лицето, което иска помощта, е под гарантирания минимален доход за страната на годишна основа.

Раздел III.

Подаване на искане


Чл. 3. (1) Искания за отпускане на еднократни безвъзмездни помощи се отправят до Председателя на Общински съвет от лицето, което ще ползва съответната помощ.

(2) Искането се подава в деловодството на общински съвет или по пощата. Искането следва да съдържа:

1. трите имена;

2. постоянен и настоящ адрес, телефонен номер за връзка;

 (3) Искането трябва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата и причините за отправянето му, както и потребностите, които ще бъдат задоволени с отпуснатата еднократна финансова помощ.

 

Глава втора.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИТЕ

 

Раздел I.

Компетентен орган


Чл. 4. (1) Председателя на Общински съвет - Балчик изпраща постъпилите искания за отпускане на финансова помощ за проучване и становище на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности при Общински съвет Балчик.

 

Раздел II.

Необходими документи


Чл. 5. (1) Към искането следва да бъде приложена декларация по образеца на Приложение № 1 от името на физическото лице, за съгласие общинската администрация да обработва личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни и същите да бъдат предоставени на  Общински съвет - Балчик.

(2) Към искането, в изпълнение на установените критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ в полза на физически лица, следва да се приложи декларация по образеца на Приложение № 2 от името на физическото лице за следните обстоятелства:

1. не е вписано като ЕТ и не е съдружник в търговски дружества;

2. има постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик;

3. не е получавало и не получава помощ на същото основание от Дирекция социално подпомагане - Балчик;

4. не притежава недвижимо или движимо имущество, от което да получава доходи;

5. не се е разпоредило възмездно с недвижимо или движимо имущество за срок до една година преди подаване на заявлението за отпускане на помощ;

6. не е сключвало договор за прехвърляне на собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.

7. е регистрирано/не е регистрирано в Териториална дирекция „Бюро по труда" - Балчик и не е отказвало предложената му работа, ако лицето е в трудоспособна възраст.

8. в срок от 30 работни дни, считано от влизането в сила на решението на Общински съвет - Балчик за предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ, ще се яви на касата на община Балчик за получаване на определената му сума, като при неспазването на този срок няма да има претенции за получаване на финансовата помощ.

(3) Към искането следва да бъдат приложени и копия на всички документи, удостоверяващи обстоятелствата, изложени в него и доказващи необходимостта от подпомагане:

1. декларация за дохода на физическото лице - Приложение №4;

2. декларация за имотно състояние на физическото лице - Приложение №3;

3. рецепти, рецептурни книжки, фактури, касови бележки;

4. регистрация в Дирекция "Бюро по труда";

5. експертни решения;

6. епикризи;

7. документи от ТЕЛК;

8. и други документи в зависимост от конкретния случай.

Чл. 6 (1) Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности към Общински съвет - Балчик се запознава и обсъжда предоставената информация и се произнася за размера на конкретната помощ, която се посочва в протокола от заседанието.

 (2)Решенията се качват на интернет страницата на община Балчик.

(3) Заинтересуваните лица, подали искането, имат право да присъстват на заседанията на съответната комисия, където могат да изразят становище и представят допълнителни доказателства.

(4) Комисиите имат право да поискат допълнителни документи при необходимост.

Чл. 7 (1) Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности и Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове към Общински съвет - Балчик се произнасят по допустимостта на искането за еднократна финансова помощ, като се съобразяват с предвидените средства в бюджета на Община Балчик.

 (2)  Размерът на предоставената еднократна финансова помощ не може да бъде по-малък от 100.00 /сто/ лева и по-голям от 1000.00 /хиляда/ лева.

(3) Председателят на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности изготвя предложение и го внася в Общински съвет - Балчик.Председателят на Общинския съвет внася предложението за разглеждане.

 

Раздел III.

Бюджет

 

Чл. 8  (1) Общият размер на еднократните безвъзмездни финансовите помощи, предоставяни по реда на този Правилник, се одобрява еднократно от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на Община Балчик.

(2) Общата сума на предоставените финансовите помощи по този Правилник не може да надвишава гласувания размер по ал. 1.

 (3)  Всяка финансова помощ се предоставя след влизане в сила на решение на Общински съвет - Балчик.

 

Раздел IV.

Ограничение


Чл. 9 (1) Гражданин на Община Балчик, получил еднократна финансова помощ, не може да подава искане по реда на този Правилник през следващите 2 бюджетни години, считано от момента на влизане в сила на Решението на Общински съвет - Балчик, като при неспазване на указания срок, искането не подлежи на разглеждане. Максималният брой помощи, които едно физическо лице може да получи пожизнено по реда на настоящия правилник, е три пъти.

(2) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат за искания за отпускане на средства за закупуване на лекарства, които могат да се предоставят веднъж годишно.

(3) Искания се допускат за разглеждане при равни други условия и при наличие на средства в бюджета на Община Балчик.

 

Заключителни разпоредби

 

§1. Настоящият Правилник влиза в сила от дата на приемането му с решение на Общински съвет - Балчик и може да бъде изменян по реда на неговото приемане.

 


ИЛИЯН СТАНОЕВ

Председател на

ОбС -Балчик

 

 

 


Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Аз, ..............................................................., ЕГН .............................,

1. съм съгласен/а Общински съвет  Балчик, като администратор на лични данни, във връзка с прилагане на ПРАВИЛНИКа ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (приет с Решение 128 по Протокол № 9 от 25.04.2017 г.) да  обработва за целите на вземане на решение за отпускане на еднократна финансова помощ по Искане с  вх. № ..... следните мои лични данни:

Три имена, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер, електронна поща, доходи, имотно състояние,  данни от рецепти, рецептурни книжки, фактури, касови бележки; трудов статус; експертни решения; епикризи;  документи от ТЕЛК, друго: ...............................( моля посочете).

Съгласен съм, горепосочените лични данни да бъдат обработвани до отпадане целта на обработването им.

2.В случай, че Искане с вх. № ..... бъде одобрено, съм съгласен имената, егн и данните от личната ми  карта  да бъдат предадени от Общински съвет Балчик  на общинска администрация Балчик за целите на изплащане на еднократната финансова помощ.

Съгласен съм, горепосочените лични данни да бъдат обработвани от общинската администрация в срок до отпадане целта на обработването им.

Информиран/а съм и познавам  правата ми като субект на данни, включително и правото да оттегля съгласието си.


Декларатор:  - подпис

Дата:

 


 

Приложение № 2

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я


От ..............................................................................ЕГН.........................

/име, презиме,фамилия/


Д Е К Л А Р И Р А М:


че не съм вписан/а като ЕТ и не съм съдружник в търговски дружества;

че съм с адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик;

че не съм получавал/-а еднократни помощи от Дирекция "Социално подпомагане" - Балчик;

че не съм се е разпоредил/-а възмездно с недвижимо или движимо имущество за срок от една година преди подаване на заявлението за отпускане на помощ;

че не съм сключвал/-а договор за прехвърляне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане;

че съм/не съм регистриран/-а в Бюрото по труда и не съм отказвал/-а предложената от там работа;

че  в срок от 30 работни дни, считано влизането в сила на решение на Общински съвет - Балчик за предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ, ще се явя на касата на община Балчик за получаване на определената ми сума, като при неспазването на този срок няма да има претенции за получаване на финансовата помощ.


че семейството ми се състои от:.

1. ..........................................,ЕГН..................., Акт за раждане

№............/.................г.

2. ..........................................,ЕГН..................., Акт за раждане

№............/.................г.

3. ..........................................,ЕГН..................., Акт за раждане

№............/.................г.


Забележка: Вярното се маркира с кръстче

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ ЗА НЕВЕРНИ ДАННИ НОСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.313 ОТ НК.

 


Декларатор/ри:


1. ...........................

/подпис/

2. ...........................

/подпис/


Дата:.............г.        Приложение№3  


Д Е К Л А Р А Ц И Я

    З А  И М О Т Н О   С Ъ С Т О Я Н И ЕДолуподписаният..........................................................................................

ЕГН.................................., постоянен адрес:...................................................

..................................................................................................................

Л.К. №.................................... издадена на .....................от МВР........ ............


                                                    Д Е К Л А Р И Р А М:


ПРИТЕЖАВАМ СЛЕДНИЯ/ТЕ  НЕДВИЖИМ/И ИМОТ/И:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ ЗА НЕВЕРНИ ДАННИ НОСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.313 ОТ НК.
Дата:...........................                                             Декларатор:..............................

Гр./с/............................

                    Приложение №4

                   ДЕКЛАРАЦИЯ

                    ЗА ПОЛУЧЕНИ ДОХОДИДолуподписаният..........................................................................................

ЕГН.................................., постоянен адрес:...................................................

..................................................................................................................

Л.К. №.................................... издадена на .....................от МВР........ ............                                                     Д Е К Л А Р И Р А М:


че за предходните дванадесет месеца преди подаване на настоящата декларация считано от ..................20...г., до ..................20....г., брутният ми доход е в размер на .............................................................. лева.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ ЗА НЕВЕРНИ ДАННИ НОСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.313 ОТ НК.
Дата:...........................                                             Декларатор:..............................

Гр./с/...........................Прикачени файлове: