• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На 19 април 2017 г. Община Балчик подписа Административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектното предложение  "Насърчаване достъпа до  заетост на  уязвимите групи от Община Балчик". Договорът получава финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема BG05M9OP001-2.005 ".  

Проектът е свързан с предоставяне в дома на социалната услуга „личен асистент" и включва подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, както и за насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове в семейството.

Кандидатите, които желаят да предоставят услугата „личен асистент" трябва да отговарят на следните условия:

- Да са икономически неактивни лица /„Неактивен" е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила /

- Да са безработни лица, грижещи се  за близките си с увреждания

Кандидатите, които желаят да предоставят услугата „личен асистент" не трябва да са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване.

Заявления  за предоставяне на услугата „личен асистент" ще се  приемат до 12.00 часа на 23 май 2017 г. в Общинска администрация Балчик.