З  А  П  О  В  Е Д

№ 102

Балчик 21.02.2017 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик /приета с решение № 328 от 25.01.2002 г./, чл. 24, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик /приета с решение № 31 от 22.12.2016 г./, във връзка с предстоящите празници ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

I.      Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 23.02.2017 г. до 10.03.2017 г., както следва :

1. Пл."Рибарски" - до автобусни спирки.

2. Център  - до автобусна спирка  пл."21-ви септември"

3.  Пред мебелна къща "Круни"

4. Пл."Възраждане" - до автобусната спирка

5. ЖК "Балик"-  общински пазар

6. ЖК "Балик" - до автобусна спирка /пред кафене "Шоколино"/

7. ЖК "Балик" - пред търговски комплекс "Форум"

8. Кв. "Левски" - до автобусна спирка /"Акапулко"/

II. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.

III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и  се сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение  и на  Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .

 


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик