П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДАУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Балчик ще проведе публично обсъждане на инвестиционен проект за подобряване на градската среда чрез възстановяване и ремонт на асфалтови настилки, бордюри, тротоари и осветление на улици на територията на Община Балчик. Проектът ще бъде финансиран чрез поемане на общински дълг - дългосрочен банков инвестиционен кредит в размер на 5 милиона лева, обезпечен с бъдещи вземания на Общината.

В тази връзка на основание чл.15 ал.1 от Закона за общинския дълг ви каня на публичен дебат на 21.02.2017г. в 14.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет за обсъждане на пакета от дейности, включени в проекта. Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и бизнес климата в нашата община, като се инвестират допълнителни средства за подобряване на пътната инфраструктура. Това налага търсене на допълнителни възможности за привличане на финансов ресурс. Доказаната финансова стабилност на Общината и високият кредитен рейтинг обуславят възможността да бъде използван финансов ресурс под формата на общински дълг. По този начин Община Балчик ще подобри значително средата за живеене в града и ще създаде подходящи условия за бизнес развитие.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Балчик www.balchik.bg и ще бъдат на разположение за обществен достъп по време на обсъждането. Мотивирани идеи и мнения могат да се подават от гражданите на общината на телефон 057971076 - Красимира Костова или на е-mail: mayor@balchik.bg  .

Всички постъпили предложения ще бъдат протоколирани и ще се представят за обсъждане на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе след изтичане на едномесечния срок от обсъждането.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: