• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 23 по Протокол № 4 от 17.11.2016 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 6/2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

1.1.  Медицински кабинет № 204 /ендокринологичен/ с площ 17 м2

1.2.  Медицински кабинет № 205 /офталмологичен/ с площ 25,14 м2

1.3.   Медицински кабинет № 207 /кардиологичен/ с площ 17,82 м2

1.4.  Медицински кабинет № 212 /дерматологичен/ с площ 18,51 м2

1.5.  Медицински кабинет № 213 /хирургичен/ с площ 43,08 м2

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на медицински кабинети.

3. Начални годишни наемни цени :

3.1.65,28 лв. /шестдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, без ДДС.

3.2.96,53 лв. /деветдесет и шест лева и петдесет и три стотинки/, без ДДС.

3.3.68,43 лв. /шестдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки/, без ДДС.

3.4.71,07 лв. /седемдесет и един лева и седем стотинки/, без ДДС.

3.5.165,43 лв. /сто шестдесет и пет лева и четиридесет и три стотинки/, без ДДС,    съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.

4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.

5. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които са :

5.1. регистрирани по Търговския закон;

5.2. завършили висше образование по медицина и притежават съответната специалност, отнасяща се за горепосочените кабинети;

5.3. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик;

6.След сключване на договорите за наем, наемателите следва да използват горепосочените имоти, като медицински кабинети и да не променят предназначението им.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 12.01.2017 г. до 30.01.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 30.01.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова