• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК

(приета с Решение № 34 по протокол № 5 от 22.12.2016 г.; изм. с Решение № 270 от 15.06.2017 г. на Добричкия Административен Съд, отменя чл. 25, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 и на чл. 29, ал. 5 и ал. 6)ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тази Наредба се създава във връзка с чл.59.(1) от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), обн., ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016.

 

Чл. 2. С тази Наредба се регламентират условията и реда за приемане, записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община Балчик.

 

Чл. 3. Община Балчик гарантира на територията си реализиране на националната образователна политика при спазване на принципите за:

 • Осигуряване правото на предучилищно образование;
 • Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и
 • социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
 • Запазване и развитие на българската образователна традиция;
 • Хуманизъм и толерантност;
 • Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския
 • език;
 • Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на
 • образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на
 • резултатите от иновациите;
 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
 • Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
 • децентрализация;
 • Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.


ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 

Чл. 4. (1) Предучилищното образование Община Балчик се осъществява в детските градини, в това число и задължителното предучилищно образование, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(3) Децата постъпват в детска градина на територията на Община Балчик не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(4) В детските градини на територията на Община Балчик могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването - по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

(5) В детските градини на територията на Община Балчик може да се откриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. Децата в яслените групи на детските градини се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.


Чл. 5. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.Учебната

година в предучилищното образование е с продължителност дванадесет месеца. Учебната година включва учебно и неучебно време.Учебното време през учебната година започва на 15 септември и продължава до 31май на следващата календарна година./чл.63. ал., 1.и 2., и чл.64,ал.1.от ЗПУО/

(2) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

1. първа възрастова група - 3-4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 4 - 2-4 години;

2. втора възрастова група - 4-5 годишни;

3. трета подготвителна възрастова група - 5-6 годишни;

4. четвърта подготвителна възрастова група - 6-7 годишни.


Чл. 6. (1) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование

(2) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група по чл. 5, ал. 2.

 

Чл. 7. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 5, ал. 2 в зависимост от броя им се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал.1 може да се сформира разновъзрастова група.

(3) Броят на групите по ал.1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с държавния образователен стандарт.


Чл. 8. (1) Предучилищното образование в Община Балчик се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 7, ал.1 на тази Наредба.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите по чл. 7, ал. 1 на тази Наредба.


Чл. 9. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.


Чл. 10. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с Община Балчик.


Чл. 11. Постъпването на децата за предучилищно образование в Община Балчик се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл. 4. от тази Наредба.ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


РАЗДЕЛ І.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Чл. 12. (1) На видно място във всяка детска градина се публикуват информацията за организиране и провеждане на приема по групи.

(2) Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват изискванията за кандидатстване.

 

Чл. 13. (1) Кандидатите подават заявление до директора на детската градина, където задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, адрес на родителите/настойниците и телефон за връзка.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. Копие от акта за раждане на детето;

2. Документи, доказващи предимство (ако има основание) по чл.19.

 

Чл. 14. Кандидатстването се осъществява по определения ред от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, който носи отговорност за коректността на подадената информация. При подаване на документите, се носят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина се прилагат техни копия.

 Чл. 15. (1) Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него лице, които сверяват данните от оригиналите на акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника.

(2) Издава се пореден входящ номер от деловодната система на детската градина.

Чл. 16. (1) Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е целогодишен, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

(2) Децата, посещаващи детски ясли, се изписват целогодишно при навършване на 3 години при наличие на свободни места за приемане в първа група на ДГ.


Чл. 17. Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.


РАЗДЕЛ II

КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


Чл. 18. (1) Основни принципи за прием на деца в ДГ

- равнопоставеност, независимост от пол, етническа и религиозна принадлежност

- задължителен прием на деца със специални образователни потребности.

(2) В една група в детска градина може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

(3) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални образователни потребности в конкретна група може да бъде по-голям от посочения в ал. 2 след разрешение на Началника на Регионално управление на образованието - Добрич. Предложенията за увеличаване на броя на децата се правят от екипа по чл. 188 от ЗПУО, а когато не е формиран - по предложение на екипа по чл. 190 от ЗПУО.

Чл. 19. (1) Приемът на деца в първа възрастова група се извършва по реда на входящия номер на заявлението

(2) Предимство имат деца, които отговарят на следните критерии:

- деца, чиито брат (сестра) посещава същата детската градина;

- кръгли сираци и деца с един родител;

- трето и следващо дете на многодетни родители и деца-близнаци;

- деца от приемни семейства, по чл. 26 от Закона за закрила на детето;

- деца с трайни увреждания над 50 % и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21,т.7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16- годишна възраст.

- деца, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71 до 100% /доказано с решение на ТЕЛК/

- деца с двама родители студенти редовна форма на обучение

(3) Родителите представят необходимите документи за доказване на обстоятелството по ал. 2. Когато родителят заяви предимство, но не представи необходимите документи за доказването му, кандидатурата му се разглежда по общия ред.

(4) Всяка детска градина по решение на Педагогическия съвет може да приеме допълнителни критерии за прием на деца, като се обоснове за тях и следи да не се нарушава принципът на равните права и да не се създават условия за дискриминация на децата.

 

Чл. 20. (1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи се приемат в онези детски градини, в които има свободни места.

(2) Децата във втора, трета и четвърта възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл. 13 - 19 от настоящата Наредба.

 

Чл. 21. (1) На заседание през м. май педагогическият съвет на детската градина определя списъка на новоприетите деца, както и обособяването им в групи.

(2) Когато в детската градина са приети деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност.

(3) Общественият съвет на детската градина дава становище по приема на децата.

(4) Директорите на детските градини до 15 юни представят информация в Отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности" в Община Балчик за приетите деца в детската градина за новата учебна година.

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА

 

Чл. 22. (1) Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година. В случай че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

(2) В подготвителните групи могат да постъпват деца и след 15 септември, ако след сверяване със списъците от ЕСГРАОН, се открият незаписани в детски градини деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.

(3) Допуска се завишаване на броя на децата в групите, в които са настанени деца по ал. 2, след съгласуване с финансиращия орган.


Чл. 23. (1) Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина целогодишно при наличие на свободни места.

 (2) Децата във втора възрастова група също се приемат целогодишно при наличие на свободни места.

(3) Децата от яслените групи се изписват целогодишно при навършване на 3-годишна възраст и/или заявено желание от родителите/настойниците и наличие на свободни места в първа възрастова група.

Чл. 24. При постъпване на детето в ДГ, родителят /настойникът/ представя медицинските документи, съгласно чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини и други допълнителни документи, определени от директора на детското заведение:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта. Деца, на които не са извършен задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;

 

Чл. 25. (1) Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини на територията на Община Балчик през цялата учебна година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина.

(3) Преместването в трета и четвърта подготвителна група се извършва с Удостоверение за преместване. Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец № 2 по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование.

(4) отменена с Решение № 270 от 15.06.2017 г., адм. дело № 101 на Добричкия Административен Съд           

(5) отменена с Решение № 270 от 15.06.2017 г., адм. дело № 101 на Добричкия Административен Съд           

(6) отменена с Решение № 270 от 15.06.2017 г., адм. дело № 101 на Добричкия Административен Съд           

(7) За извършеното преместване писмено се информира Отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности" в Община Балчик.


Чл. 26. В края на предучилищното образование се издава Удостоверение за задължително предучилищно образование.

 

Чл. 27. Родителите/настойниците/ в началото на учебната година се запознават с Правилник за дейността на детската градина. Списъците с подписите на родителите/настойниците се съхраняват в съответната образователна институция.


Чл. 28. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детската градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна форма на организация в детската градина,  се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 и 2, глобата е в размер от 100 до 500 лева

(4) При констатиране на нарушенията по ал. 1,2 и 3 директорите на детски градини са длъжни да изпратят писмено съобщение на родителите/настойниците на детето, след което да уведомят Община Балчик


РАЗДЕЛ ІV.

ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 Чл. 29. (1) Децата от детските градини се отписват:

а/ По желание на родителите със заявление до директора.

б/ При постъпване в І клас.

(2) При отсъствие повече от три месеца без писмено заявление от родителите до директора на съответната образователна институция:

а/ децата от първа и втора група се отписват;

б/ децата от трета и четвърта подготвителна група променят формата на обучение;

(3) При системно неспазване и нарушаване /от страна на родителите/ на  реда в детската градина, посочен в Правилника за дейността на детската градина.

а/ децата от първа и втора група се отписват;

б/ децата от трета и четвърта подготвителна група променят формата на обучение;


(5) отменена с Решение № 270 от 15.06.2017 г., адм. дело № 101 на Добричкия Административен Съд           

(6) отменена с Решение № 270 от 15.06.2017 г., адм. дело № 101 на Добричкия Административен Съд   

        

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

            УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО - НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


Чл. 30. (1) В детските градини на територията на Община Балчик може да се организират почасови, съботно - неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите.

(2) Допълнителните  услуги по отглеждане на децата /ДУОД/ са образователни услуги извън Държавните образователни стандарти /ДОС/.

(3) Дейностите по ал. 1 се организират само за децата, които посещават детската

градина.

(4) Дейностите по ал. 1 и 2 се организират в детската градина само при наличие на педагогически специалист с нужната правоспособност и квалификация.

(5) За допълнителните  услуги по отглеждане на децата /ДУОД/ в детските градини се заплащат допълнителни такси, определени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик.


Чл. 31. (1) ДУОД се осъществяват групово или индивидуално в зависимост от

спецификата на провежданите дейности. Броят на децата при групови дейности се

определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет и финансиращия орган.

(2) Видовете допълнителни услуги могат да бъдат:

а/ Почасови;

б/ Сезонни;

в/ Съботно - неделни

(3) Дейностите се провеждат само в неучебно време.

(4) Не се допуска допълнителните дейности да се провеждат във времето и за сметка на времето за почивка на децата.


Чл. 32. (1) Видовете дейности се заявяват от родителите, като техните желания  се проучват веднъж преди началото на учебната година и веднъж преди началото на

неучебното време /1 юни - 14 септември/ .

(2) След обработване на информацията педагогическият съвет взема окончателно

решение за вида на дейностите и услугите, които ще се предоставят.

(3) Директорът на детската градина създава организация за допълнителните

услуги като:

1.      Приема заявления по образец на градината за ДУОД, регистрира ги във входящия дневник на градината и ги съхранява в отделен класьор;

2.      Внася промени във вътрешните актове на детската градина, за създаване на конкретен регламент за време и място на провеждане;

3.      Възлага дейностите на желаещи учители от детската градина;

4.      Възлага на съответното материално-отговорно лице от персонала събирането на таксите за ДУОД

5.      Съгласува с финансиращия орган, обществения съвет към градината и РУО допълнителните услуги.


Чл. 33. Не се допуска провеждането на дейности, които:

1.      Противоречат на общоприетите норми и актове на Република България или са с верска, религиозна и политическа насоченост;

2.      Се провеждат от учители без необходимото образование и квалификация, съобразно изискванията за заемане на учителска длъжност;

3.      Не са съгласувани от финансиращия орган, обществения съвет към градината и РУО Добрич


 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилщна възраст в детските градини на територията на община Балчик е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г.за предучилищното образование.


§2 Контрол по спазване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилщна възраст в детските градини на територията на община Балчик се осъществява от Отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности" в Община Балчик.


§3 Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата

в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Балчик се публикува в сайта на Община Балчик, местните медии и на видно място в детските градини с цел запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на детската градина.


§4 Наредбата е приета на заседание на Общински съвет - Балчик с решение № 34 по протокол № 5 от 22.12.2016 г. и влиза в сила от учебната 2016/2017 година.

Илиян Станоев,

Председател на

ОбС Балчик