НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


(приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик);  доп. нов § 7 с Решение № 186 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на ОбС Балчик; изм. доп. нов Чл. 57 и Чл. 58 с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021г. на ОбС Балчик

 

ГЛАВА ПЪРВА        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Раздел І   Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

 

Чл.1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Балчик.

Чл. 2 (1)   На територията на общината се събират следните местни такси:

1.    за битови отпадъци;

2.    за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение;

3.    за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини и  други общински социални услуги;

4.   за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на  детската градина или училището извън финансираните  от държавата дейности.

5.   за дейности по обща подкрепа по смисъла на ЗПУО, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват  от центровете за подкрепа за личностно развитие.

6.    за технически услуги;

5.    за административни услуги;

7.    за откупуване на гробни места;

8.    за притежаване на куче;

9.    други местни такси, определени със закон.

(2)   На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал. 1, по цени, определени с Наредбата.

(3)   Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

Чл. 3 (1)   Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой. Прости такси са тези, които се събират в определена абсолютна сума. Пропорционални са таксите, които се събират в проценти (или промили) от сумата на документа (или услугата).

(2)  Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 4 (1)   Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи, регламентирани в чл. 8 от ЗМДТ:

1.     възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2.    създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3.    постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

(2)   За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5 (1)   Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (например инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2)   Разходите  се определят при спазване изискванията на методиката за определяне на разходоориентиран  размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Чл. 6 (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на общи и целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 7 Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по ЗМДТ се извършват от служители на общинска администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на чл. 4, ал. 1-5 от ЗМДТ.

Чл. 8 (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл. 9  В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.10 (1) Услугите и правата, предоставени от общината, в зависимост от сроковете за извършване, могат да бъдат:

1. Обикновени;

2. Бързи;

(2) Сроковете за извършване на услугите и предоставянето на права започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената на съответния вид услуга.

Чл. 11 (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2)  Местните такси се събират от Общинската администрация.

(3)  Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.


Раздел ІІ.  Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл. 12 Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл. 13 Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно или при промяна размера на таксите и цените.

Чл. 14 Общинската администрация поддържа данни за събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.


ГЛАВА ВТОРА          МЕСТНИ ТАКСИ

 

Раздел І.   Такса за битови отпадъци (влиза в сила от  01.01.2017 год.)

Чл. 15 (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

(2) Населените места в Общината, вилните зони и прилежащите райони към гр.Балчик с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида на предлаганите услуги по ал. 1, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината не по-късно от 31 октомври на предходната година. Заповедта на кмета се обявява публично.

(3) Размерът на такса битови отпадъци се определя пропорционално върху данъчната основа по смисъла на чл.19, чл.20 и  чл.21 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, за всяка от предоставяните услуги съгласно Заповед на Кмета на Община Балчик, по населени места, вилни зони и прилежащите райони към гр.Балчик, както следва:


            1.1. Зони І, ІІ и ІІІ на гр.Балчик

 

 

1.1.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


1,05 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,50 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,69 ‰


Общо:

3,24 ‰


1.1.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред

 

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                         


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,50 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


Общо:

5,24 ‰


1.2. Вилни зони "Фиш-фиш", "Сборно място", "Белите скали", "Изгрев", "Овчаровски плаж" и ул."Никола Момчилов" гр.Балчик

1.2.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


1,50 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,50 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,99 ‰

 

Общо:

3,99 ‰

 

1.2.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред

 

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


2,25‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци

1,50 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване

1,49 ‰


Общо:

5,24 ‰


1.3. Вилна зона "Момчил", квартал "Момчил", местност „Кулака"  и прилежащи райони към гр.Балчик, в това число м."Сухите лозя" и м."Двете чешми"

гр.Балчик

1.3.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване

0,69 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци

1,50 ‰


Общо:

2,19 ‰

 

1.3.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред

 

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване

1,49 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци

1,50 ‰


Общо:

2,99 ‰

 

1.4. За КК Албена,  и всички населени места в Община Балчик с организирано сметосъбиране съгласно Заповед на Кмета на Община Балчик


1.4.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци

1,50 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване

1,49 ‰

 

Общо:

5,24 ‰

 

1.4.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред

 

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,50 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

 

Общо:

5,24 ‰

 

1.5. За имоти, находящи се в местности в Община Балчик извън определените със Заповед на Кмета на Община Балчик:

1.5.1 За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица: 

№ по ред

 

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,50 ‰


1.5.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред

 

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,50 ‰

1.6 За имоти за които има подадени Декларации по чл.17,ал.1 от НОАМТЦУ да се начислява:

 

1.6.1 За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване

1,49 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци

1,50 ‰


Общо

2,99 ‰

 

1.6.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване

1,49 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци

1,50 ‰


Общо

2,99 ‰


1.7 За имоти за които има подадени Декларации по чл.18,ал.1 от НОАМТЦУ да се начислява:

 

№ по ред

Вид на разхода

Промил от дан.оценка

1

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

1,50 ‰

2

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


Общо

2,99 ‰

Чл. 16 Таксата се заплаща от лицата по чл. 11 от ЗМДТ

Чл. 17 (1) Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, които не се използват през цялата година и не са тяхно основно жилище. Освобождаването се осъществява на основание подадена в Общинска данъчна служба гр. Балчик декларация от всички собственици или ползватели на имота до 31 декември на предходната година по образец, одобрен със заповед на кмета на Община Балчик.

(2) За придобитите през текущата година имоти, които няма да се ползват до края на годината, срокът за подаване на декларацията е двумесечен от датата на придобиването им.

(3) В течение на годината за обстоятелствата, декларирани по ал. 1 се извършват проверки, които могат да се базират и на информация за дължими сметки за ток, вода и други, получени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или Интернет. Същата се счита за достоверна до доказване на противното. При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в пълен размер.

Чл. 18 (1) Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, собствениците или ползвателите на имоти, които организират самостоятелно събиране и извозване на отпадъците си, включително битовите. Освобождаването се осъществява на основание писмено уведомление до Общинска данъчна служба в срок до 31 декември на предходната година. Собствениците или ползвателите на тези имоти не получават съдове за смет и заплащат такса за битови отпадъци в размера за поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци и почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Към писменото уведомление по ал. 1 собствениците или ползвателите на имоти представят:

1.    Копие от разрешение или регистрационен документ по реда на Глава Пета от Закона за управление на отпадъците или регистрация за територията на Община Балчик.

2.    Копие от регистрационните талони на притежаваните от собствениците или ползвателите на имоти специализирани автомобили за превоз на отпадъци.

Чл. 19 (1) Таксата се определя според количеството на битовите отпадъци или пропорционално върху данъчната оценка, в годишен размер въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по Закона за управление на отпадъците;

4.  Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Таксата за битови отпадъци се определя в левове според количеството им, при наличието на следните условия:

1. Количеството на отпадъците и местоположението на имота позволяват разполагането на отделни общински съдове за фирмата или лицето по чл.64 от ЗМДТ;

2. Съществува обективна възможност за отделното измерване на количеството битови отпадъци, изхвърляни от фирмата или лицето, възможност за осъществяването на текущ контрол от страна на общината, за отделното им събиране в определените за целта съдове, както и за недопускане създаването на нерегламентирани сметища в границите на съответния имот;

3. Осигурен е достъп до обособените съдове и възможност за нормалното им изпразване и обработка от специализираните автомобили на общината, съобразно утвърдения график за извозване, в случаите когато извозването на битовите отпадъци не се извършва със собствен транспорт на фирмата /лицето/.

4. Размерът на таксата за битови отпадъци в левове, според количеството им и вида на съда,  за едно извозване е както следва:

№ по ред

Вид на съда

Такса в лева за едно извозване

1

Контейнер тип "Бобър"

8,00

2

Кофа тип "Мева"

1,00


Годишният размер на таксата за даден имот, когато се използва един съд от един вид, изчислена по този ред, за всяко населено място се получава като към произведението от таксата за едно извозване и броя на извозванията, определен със Заповед на Кмета на Община Балчик, се прибави съответния за това населено място размер на таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и експлоатация на депа за битови отпадъци, която се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота.

(3)  Заплащането на таксата по този ред се извършва на основание подадена в Общинска данъчна служба гр. Балчик декларация от всички собственици и/или ползватели на съответния имот до 31 декември на предходната година по образец, одобрен със заповед на кмета на Община Балчик.

(4) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на ал.2, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имотите.

Чл. 20 (1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл. 21 (1) Собственикът на новопридобитите имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.


Раздел ІІ  Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл. 22 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. Определят се пет зони на териториално разположение:

І зона - Крайморска алея "Дамба" от вили "Чайка" в гр. Балчик до делтапланера в КК "Албена", курортна зона "Двореца", ул. "Приморска" и ул. "Гео Милев" гр. Балчик, в с. Кранево, всички улици попадащи в пространството между ул. „България" и Черно море;

ІІ зона - гр. Балчик - с. Кранево;

ІІІ зона - кв. "Левски" и кв. "Изток" гр. Балчик, вилните зони, местност  "Тузлата", с. Оброчище с изключение на кв. "Младост"; промишлена зона- гр.Балчик

ІV зона - селата Сенокос, Соколово, Гурково Дропла, Змеево, Стражица;

V зона - селата Безводица, Бобовец, Дъбрава, Кремена, Ляхово, Царичино, Пряспа, Рогачево, Тригорци, Храброво, Църква, кв. "Младост" с. Оброчище.

(2)  Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата, в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3)  Зоните по ал. 1 се определят от общинския съвет.

(4)  Таксите се определят на кв. м. за ден или месец.

(5)  Върху определените в този раздел такси се начислява допълнително данък добавена стойност.

(6) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(7) При прекратяване на ползването от страна на Общината на площите по ал. 1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

(8) При промяна в размера на ползваната площ  от страна на общината се спазва редът по предходната алинея.

Чл. 23 (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително и разполагане на маси,   столове, витрини, се събира такса на кв. м. на ден, както следва:

а) за разполагане на колички, витрини, фризери, щендери, стойки и други:

Зони

Сума

І зона (лв./м2/ден)

2.00 лв.

ІІ зона (лв./м2/ден)

2.00 лв.

ІІІзона (лв./м2/ден)

2.00 лв.

ІVзона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

V зона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

б) за маси и столове към ЗХР:

Зони

Сума

І зона (лв./м2/ден)

2.00 лв.

ІІ зона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

ІІІзона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

ІVзона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

V зона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

в) за разполагане на рекламно пано, транспарант или стойка /леки, преместваеми/

Всички зони

Сума

На ден

2.00 лв.

На месец

50.00 лв.

(2) За ползване на терени по предходната алинея общината издава разрешения за извършване на търговска дейност. Същите се отнемат, когато местото не се използва по предназначение от лицето, на което е предоставено; не са спазени, посочените в разрешителното, място и площ; когато обществени нужди налагат това или при неспазване на други конкретни условия, утвърдени от кмета на общината.

(3) Таксите по т. "а" и "б" на ал. 1 се отнасят за активния туристически сезон от 1 юни до 30 септември. За неактивния сезон ползвателите на услугата заплащат 50 % от таксите по т. "а" и "б" на ал. 1.

Чл. 24 (1) За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се събира такса на кв. м. на ден, както следва:


Зони

Сума

Всички зони

3,00 лв./м2

(2) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други, се събира такса на кв. м. на ден, както следва:


Зони

Сума

І зона

2,00 лв./м2

За всички останали

1,00 лв./м2

(3)   Кметът на общината със своя заповед може да определя места за организиране на панаири, базари и други обществени мероприятия, които се предоставят на търговци, без заплащане на такси

(4) Организацията по разпределяне на местата за панаири, събори, базари и други празници по предходните алинеи, както и събирането на такси се извършва от ОбП „БКС"

Чл. 25  За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, промишлени стоки и риба.


1. За ползване на маса за търговска дейност, както следва - м2:

а) за производители на селскостопанска продукция:Сума

от 01.05.  до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

На ден

2,00 лв.

1,00 лв.

На месец

40,00 лв.

20,00 лв.

 

б) за фирми, търгуващи със селскостопанска продукция:Сума

от 01.05. 

до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

І зона - на ден

3,00 лв.

2,50 лв.

На месец

60,00 лв.

50,00 лв.

Всички останали зони - на ден

2,00 лв.

1,00 лв.

На месец

40,00 лв.

20,00 лв.

 

в) за продажба на промишлени стоки:


Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

На ден

2,00 лв.

1,50 лв.

На месец

40,00 лв.

30,00 лв.


 

2. За продажба на селскостопанска продукция на ремарке или товарен автомобил:

а) на ден:


Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

Производители

8,00 лв.

7,00 лв.

Фирми

9,00 лв.

8,00 лв.

б) на месец:


Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

Производители

160,00 лв.

140,00 лв.

Фирми

180,00 лв.

160,00 лв.


 3. За продажба на селскостопанска продукция с лек автомобил:

а)  на ден:


Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

Производители

5,00 лв.

4,50 лв.

Фирми

6,00 лв.

5,00 лв.

б) на месец:

 

Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

Производители

87,00 лв.

60,00 лв.

Фирми

100,00 лв.

75,00 лв.


4. Такса за продажба на риба и рибни продукти на ден:

Такса

Сума

Основна такса

3,00 лв.

5. За първа и втора група инвалиди размерът на таксата се намалява с 50 % от таксата

по т. 1, 2, 3 и 4.

Чл. 26 Таксите по предходния член се събират при спазване на утвърдените от кмета на общината правила и изисквания за организация на работата на кооперативните пазари.

Чл.27 (1) Изготвяне и издаване на карта за паркиране на хора с увреждания, която важи на територията на Република България по образец съгласно Приложение към чл.99а, ал.1 от Закона за движение по пътищата.

(2) Картата за паркиране по ал.1 трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.

(3) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава - членка на Европейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал. 2.

(4) Заявление по образец с приложени документи се подават в Деловодството на община Балчик.

(5) Необходими документи:

1. копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) със и над 50% (сверява се с оригинала при подаване на документите)

2. представяне на лична карта /за децата - удостоверение за раждане и лична карта на родител/

3. актуална цветна снимка"

(6)    Ако документите се подават чрез упълномощено лице, се прилагат

допълнително копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощения.

(7)    Картите се изготвят от длъжностно лице от отдел ОХССД, което

води регистър на издадените карти.

(8)  Срокът на издаване е 20 дни от датата на подаване на заявлението.

(9)  Срокът на валидност е  3 /три/ години, но не повече от срока на експертизата на

ТЕЛК/НЕЛК.

(10)Такса за услугата не се заплаща.

Раздел III.      Такси за детски ясли, детски градини и общински социални услуги

Чл. 28 изм. с Решение № 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.

(1)  За ползване на детски ясли и детски градини в община Балчик се събират от родителите или настойниците месечни такси, както следва:

(2) За целодневна организация  на предучилищното образование в яслена група, първа и втора възрастови групи в детските градини, родителите или настойниците  заплащат такса в размер на 30.00 лева.

(3) При целодневна организация на задължителното предучилищно образование в подготвителните трета и четвърта възрастови групи на детските градини, родителите или настойниците на децата заплащат такса за храна в размер на 25.00 лева.

(4) За децата чиито родители или настойниците нямат постоянен адрес в община Балчик заплащат такса в размер на 70.00 лева.

Чл. 29  (1) отм. Ал. 1. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич  

(1)  Нова ал. 1 с Решение № 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.

Размерът на месечната такса за храна за деца на студенти - редовно обучение, деца полусираци и деца с неизвестен баща е 5,00 лева.

(2)     Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски градини в общината се заплаща такса за храна 5,00 лева за всяко от децата.

Чл. 30 Не се заплаща такса за храна при целодневна организация в детски градини за:

1. Децата, на които един или двама родители са инвалиди с над 50 % инвалидност, децата сираци, децата на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали  при изпълнение на служебен дълг.

2. За трето, четвърто и следващи деца от многодетни семейства, когато първите две са настанени в общинско детско заведение или посещават училище, след представяне на документ от съответното учебно заведение.

3. За децата с тежки хронични заболявания и инвалиди след представяне на документ от ЛКК.

Чл. 31 (1) отм. Ал. 1 с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич

(1) Нова ал. 1 с Решение № 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.

За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3, родителите/настойниците на детето подават заявление до директора на образователната институция, към което прилагат съответните документи, доказващи обстоятелствата за право на ползване.

(2) Нова ал. 2 с Решение № 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г. Заплащането на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3  започва от началото на следващия месец  след месеца от подаване на заявлението.


Чл. 32 (1) Таксата за храна се изчислява пропорционално за дните на присъствие  на детето в детската градина.

(2) Таксата за храна не се заплаща за времето на отсъствие на детето от целодневната организация, когато родителите предварително са уведомили  директора на детската градина.

Чл. 33 (1) отм. ал. 1 с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич

(1) Нова ал. 1 с Решение № 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.  За полудневна организация на предучилищното и задължителното предучилищно образование в детските градини родителите или настойниците на децата заплащат 75% от таксата по чл. 28.

(2)  отм. Ал. 1 с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич

         (2)  Нова ал. 2 с Решение № 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г. За почасова организация  на предучилищното и задължителното предучилищно образование в детските градини родителите или настойниците на децата заплащат 25% от таксата по чл. 28.

(3) За самостоятелна организация на предучилищното и задължителното предучилищно образование в детските градини родителите/настойниците на децата  не дължат заплащане.

Чл. 34 (1) За организиране на допълнителни услуги по отглеждане на децата по чл. 68, ал.1 от ЗПУО родителите/настойниците заплащат такси, както следва:

а/ За почасови дейности, без право на храна и следобеден сън - по 1.00 лев за един час.

б/ За съботно-неделни дейности, без право на храна и следобеден сън - по 1.50 лв. за един час

в/ За сезонни дейности - по 100.00 лв. за един месец.

г/ изм. с Решение № 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г. За ползване на детската градина от деца, получили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, за периода от 01 юни до 01 септември, родителите/настойниците заплащат удвоен размер таксата по чл. 28, ал. 3

Чл. 35 Не се заплащат такси за дейности  по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват в Центъра за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс - Балчик.

Чл. 36 (1) Лицата, настанени в домашен социален патронаж, заплащат месечна такса за доставка на храна по домовете в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, /включително опаковките/, работно облекло, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

Чл. 37 (1) Дължимата такса се събира от личните доходи на лицето.

(2) За лица, чиито лични доходи са до 200 лв., се удържат не повече от 50 % от тези доходи.

(3) Ветераните от войните заплащат до 30 % от получаваната от тях пенсия за ползване услугите на домашния социален патронаж. Останалата част от разходите е за сметка на общинския бюджет, съгласно чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните.

(4) Военноинвалидите се ползват с предимство от услугите на Социалния патронаж, като заплащат 30 % от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

Чл. 38  Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет, както следва:

1. По чл. 29 - 34 -  до 10-то число на следващия месец;

2. По чл. 36 - 37 -  до 25-то число на следващия месец;

 

Раздел IV Такси за технически услуги и административни дейности

 

Чл. 39 Такси се заплащат за технически услуги и административни дейности, които се извършват от общинска администрация,  във връзка с процедури по териториалното и селищно устройство, архитектурата, строителството, благоустройството и кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 40 Таксите са дължими от физически и юридически лица, ползватели на услугата, и се заплащат при предявяване на искането, за чиято обработка е определена такса.

Чл. 41 (1) Освобождават се от такси за технически услуги и административни дейности държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и българския червен кръст.

(2) С решение на ОбС може да се освобождават от депозит за възстановително-монтажни работи инфраструктурни проекти от важно за общината значение и голям социален ефект.

(3) Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият минимум 50 постоянни работни места или инфраструктурни проекти, свързани с транспорта,  водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електроните съобщения, при осъществяването на които се предоставят от организациите обществени услуги до крайния потребител и при които на територията на общината се предвижда изграждане на повече от 1000м. в урбанизирани територии и 3000м. извън урбанизирани територии мрежи, съоръжения и инсталации, се освобождават от заплащане на дължимите такси за технически услуги и административни дейности, посочени в чл. 43 и приложената към него таблица от настоящата наредба, като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.

(4) За повторно произнасяне в срок не по-дълъг от 6 месеца, след постановен  мотивиран отказ или оттегляне на преписката от възложителя за доокомплектоване, при отстраняване на причините за отказа, се заплаща 10% от заплатената първоначална такса.

Чл. 42(1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт, се определя с решение на Общински съвет, но не може да надвишава един месец.

(2) При неспазване на сроковете за изпълнение на услугите, размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл. 43  Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ   УСЛУГИ

       обикновена

         бърза

сума

срок

сума

срок

1

Скица на недвижим имот

  20 лв.

7 дни

 25 лв.

3 дни

2

Издаване на виза по чл.140 от ЗУТ

  40 лв.

14 дни3

Удостоверение  за идентичност на урегулиран поземлен имот

    5 лв.

7 дни

 10 лв.

3дни


4


Извадка от действащ ПУП (цифров/ хартиен н-л)

20 лв. /УПИ

7 дни

25 лв

3 дни

5


Даване на координати на триангулачни  и осови точки от справочни регистри (цифров/хартиен н-л)

5лв./бр.

точки

 2 дни

10лв./бр.

точки

веднага

6

Удостоверение за отстояния  на обект

по Закона за хазарта

100 лв.

7 дни

 200 лв

3 дни

7

Попълване приложения по данъчни декларации

5 лв.

7 дни

 10лв

3 дни

8

Издирване на собственост на граждани по разписен лист с документ (удостоверение) от ПУП

20 лв.

7 дни

 50 лв

3 дни

9

Издаване на скица и удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ за възстановяване на земеделски земи, влезли в регулация

 50лв.

 30 дни

 

 

10

Определяне на депозит за възстановяване на улични  настилки чл. 43, т. 10 отм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич
 

 

11

Разрешение за ползване на тротоарни площи по време на строителство

 20лв.+

 0.50лв./  

 м2/ ден

7 дни

 30лв. +

 0.50лв./  

 м2/ ден

3 дни

12

 Регистрация на технически паспорт на строеж

 30,00 лв.

7 дни

50,00

3 дни

13

Проверка на обект и издаване удостоверение по чл. 181, ал.2 ЗУТ за степен на завършеност на строеж

 100 лв.

 7 дни

 150 лв.

3 дни

14

Удостоверение по § 21 от ЗР на ЗУТ  (заварени строежи) на всеки обект

 30,00 лв.

7 дни

50,00

3 дни

15

 Заверка на копие на документ от технически архив

(Консумативите за цветни копия или по-големи формати от посочените се заплащат отделно).

 5лв./

стр. А4

10 лв./

стр. А3

 3 дни

10 лв./

стр. А4

20 лв./

стр. А3

веднага

16

Извършване проверка на място относно откриване на стр. площадка, линия, изкоп, цокъл, корниз и било, установяване съответствието на строежа с ПУП и издадените строителни книжа.

- за строежи  I-III  категория

- за строежи  IVкатегория

- за строежи  Vкатегория           

- техн. Инфраструктура - според категорията


300 лв.

200 лв.

100 лв.


7 дни

600 лв.

400 лв.

200 лв

3 дни

17

Проверка и съставяне на протокол за налична картотекирана растителност

100 лв.

7 дни

200 лв.

3 дни


ВИД   УСЛУГА

сума

срок

18

Издаване на заповед  по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  право на собственост на новообразуван имот на бившите собственици

   50 лв.

30 дни


19

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

   100 лв.


30 дни


20

Прекарване на временен път


   50 лв.

30 дни


21

Допускане изработването на ПУП- парцеларен план

30 лв./км, но не 

под 100лв./трасе

30 дни


22

Допускане изработването на проект за ПУП - ПЗ или ПРЗ

- извън урбанизирана територия.

-в урбанизирана територия30 лв./дка, но не 

под 100 лв./имот

100 лв./имот

30 дни


23

Допускане изменение на ПУП по чл. 134 от ЗУТ.

100 лв./ УПИ - нов (при прил. на чл.134(2)т.2 ЗУТ, не се таксуват засегнатите УПИ)

14 дни


24

Допускане изменение на ПУП по чл.134(2)т.8 ЗУТ, поради липса на план-схеми на лин. инфрастуктура по чл. 108, ал.2 ЗУТ.
100 лв./ схемапо ЗУТ


25

Разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП- ПЗ или ПРЗ, извън урбанизирана територия.

60 лв./дка, но не 

под 200 лв./имот

по ЗУТ


26

Разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП, ПЗ, ПРЗ, РУП в урбанизирани територии.

200 лв./ ПИ- УПИ - нов (при прил. на чл.134(2)т.2 ЗУТ, не се таксуват засегнатите УПИ)

по ЗУТ


27

Разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП - План-схеми на лин. инфрастуктура по чл. 108, ал.2 ЗУТ.

200 лв./ схема

по ЗУТ


28

Разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП- парцеларен план

100 лв./км, но не 

под 300 лв./трасе

по ЗУТ


29

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл.57 от ЗУТ.

150 лв.

30 дни30

 

ОДОБРЯВАНЕ  НА  ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ  - фази  ИП, ТП, РП:

30.1

 

С комплексен доклад за оценка съответствие с предвижданията на ПУП, ПНУТ, изискванията към строежите, с норм. актове по околна среда, здравна защита, и др., извършена от лицензилан консултант, по чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ:

 

За обекти І - ІІI категория
30.1.1

Автомагистрали, скоростни пътища и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа, общински пътища, първостепенна улична мрежа от I до IV клас, железопътни линии, пристанища и летища и съоръженията към тях

3.00 лв./м

7 дни30.1.2

Преносни и разпределителни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности; хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации на техническата инфраструктура

3.00 лв./м

7 дни


30.1.3

Строежи, за предпазване и защита на населението и възстановяване от бедствия и аварии

3.00 лв./м2

3.00 лв./м  линейни обекти

7 дни


30.1.4

Строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества

3.00 лв./м2

7 дни


30.1.5

Хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство

3.00 лв./м2

3.00 лв./м - линейни обекти

7 дни


30.1.6

Строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес

3.00 лв./м2

7 дни


30.1.7

Съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг

3.00 лв./м

7 дни


30.1.8

Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран

3.00 лв./м2

7 дни


30.1.9

Сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им

3.00 лв./м2

7 дни


30.1.10

Електрически централи и топлоцентрали, с изключение на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници по чл. 147 ЗУТ.

1.5% от стойн. на обекта, но не по- малко от

20 000лв

7 дни


30.1.11

Производствени сгради, инсталации, предприятия и съоръжения с капацитет над 100 работни места или с разгъната застроена площ над 1200 кв.м, прилежащата им инфраструктура и съоръженията към тях

3.00 лв./м2

7 дни


30.1.12

Производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост;

3.00 лв./м2

7 дни


30.1.13

Недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии;

3.00 лв./м2

7 дни


30.1.14

Сгради и обекти за обществено обслужване с капацитет над 200 места за посетители или с разгъната застроена площ над 5000 кв.м и съоръженията към тях

3.00 лв./м2

7 дни


30.1.15

Жилищни и смесени сгради с високо застрояване

3.00 лв./м2

7 дни


30.1.16

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови станции

3.00 лв./м

7 дни


30.1.17

Паркове и градини с площ над 1 хектар

 2 000 лв.

7 дни


30.1.18

Реконструкция и основен ремонт на строежите от I до III категория

 3.00 лв./м2

7 дни 

За обекти ІV  категория
30.1.19

Жилищни и смесени сгради със средно застрояване.

 2.00 лв./м2

7 дни


30.1.20

Сгради и обекти за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители и съоръженията към тях

 2.00 лв./м2

7 дни


30.1.21

Производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях

 2.00 лв./м2

7 дни


30.1.22

Недвижими културни ценности с категория "местно значение".

 2.00 лв./м2

7 дни


30.1.23

Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

 1 000 лв.

7 дни


30.1.24

Реконструкции, преустройства и основни ремонти на строежите от тази категория и преустройства на сградите от от I, II и III категеория, с които не се засяга конструкцията им.

 2.00 лв./м2

7 дни


30.1.25

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване

 2.00 лв./м

7 дни


30.1.26

Частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях

 2.00 лв./м

7 дни 

За обекти V  категория
30.1.27

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

с разгъната застроена площ до 300м2

 1.00 лв./м2

7 дни


30.1.28

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

с разгъната застроена площ над 300м2

 2.00 лв./м230.1.29

Сгради и обекти за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители и съоръженията към тях

 2.00 лв./м2

7 дни


30.1.30

Производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

 2.00 лв./м2

7 дни


30.1.31

Недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение"

 2.00 лв./м2

7 дни


30.1.32

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване

 1.00 лв./м

7 дни


30.1.33

Рекултивация на стари, нерегламентирани депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат

 1.00 лв./м2

7 дни


30.1.34

Реконструкции, преустройства и основни ремонти на строежите от тази категория

 2.00 лв./м2

7 дни


30.1.35

Строежи от допълващото застрояване, извън тези по чл. 147

 1.00 лв./м2

7 дни30.2


С оценка съответствие с предвижданията на ПУП, с ПНУТ, с изискванията към строежите, с норм. актове по околна среда, здравна защита, и др., извършена от ОбЕСУТ, по чл. 142, ал.6, т.1 от ЗУТ:

 

За обекти ІІIV  категория
30.2.1

Жилищни и смесени сгради високо и средно застрояване.

 3.00 лв./м2

30 дни


30.2.2

Сгради и обекти за обществено обслужване от ІІI-ІV категория

 3.00 лв./м2

30 дни


30.2.3

Производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други от ІІI-ІV категория

 3.00 лв./м2

30 дни


30.2.4

Недвижими културни ценности с категория "местно значение".

 3.00 лв./м2

30 дни


30.2.5

Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

 1500лв.

30 дни


30.2.6

Реконструкции, преустройства и основни ремонти на строежите от тази категория и преустройства на сградите от І - ІІ категория, с които не се засяга конструкцията им.

 3.00 лв./м2

30 дни


30.2.7

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови станции; съобщителни мрежи и съоръжения изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване

 3.00 лв./м

30 дни


30.2.8

Частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях

 3.00 лв./м

30 дни 

За обекти V категория
30.2.9

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

с разгъната застроена площ до 300м2

 2.00 лв./м2

30 дни


30.2.10

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

с разгъната застроена площ над 300м2

 3.00 лв./м230.2.11

Сгради и обекти за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители и съоръженията към тях

 3.00 лв./м2

30 дни


30.2.12

Производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

3.00 лв./м2

30 дни


30.2.13

Недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение"

3.00 лв./м2

30 дни


30.2.14

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване

2.00 лв./м

30 дни


30.2.15

Рекултивация на стари, нерегламентирани депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат

2.00 лв./м2

30 дни


30.2.16

Реконструкции, преустройства и основни ремонти на строежите от тази категория

3.00 лв./м2

30 дни


30.2.17

Строежи от допълващото застрояване, извън тези по чл. 147 от  ЗУТ.

2.00 лв./м2

30 дни31

Съгласуване на ТЕХНИЧЕСКИ  или РАБОТЕН  ПРОЕКТ към издадено Разрешение за строеж на ИДЕЙНА ФАЗА

10% от таксите  по т.30.1 или 30.2
32

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ по чл.154,ал.5 от ЗУТ за строежа или обособен етап от него.

50% от таксите  по т.30.1 или 30.232.1.

Одобряване на план за безопасност и здраве на основание чл. 156б, ал. 1, т. 2 от ЗУТ

- 30лв


обикновена услуга, срок за изпълнение 14 дни


32.2.

Одобряване на план за управление на строителните отпадъци на основание чл. 156б, ал. 1, т. 1 от ЗУТ

- 30лв.

обикновена услуга, срок за изпълнение 14 дни.33

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

 

За обекти І - ІІІ категория
33.1

Линейни обекти 

1.50 лв./м

 7 дни


33.2

Площни обекти

3.00 лв./м2

 7 дни


33.3

Паркове и градини, с площ над 1 хектар

500 лв.

 7 дни


33.4

Енергийни обекти

0.5% от стойн. на обекта, но не по- малко от

10 000лв.

 7 дни 

За обекти ІV  категория
33.5

Линейни обекти 

1.00 лв./м

 7 дни


33.6

Площни обекти

2.50 лв./м2

 7 дни


33.7

Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

200.00 лв.

 7 дни 

За обекти V  категория
33.8

Линейни обекти 

1.00 лв./м

 7 дни


33.9

Площни обекти

2.50 лв./м2

 7 дни


33.10

Строежи - допълващо застрояване, извън тези по чл. 147 от ЗУТ

1.00 лв./м2

 7 дни 

За обекти VI -та категория
33.11

Линейни обекти 

1.00 лв./м

 7 дни


33.12

Площни обекти

2.00 лв./м2

 7 дни


33.13

Монтаж на съоръжение по чл.147 ЗУТ.

0.50/ м2

 7 дни


33.14

Монтаж - въздушна линия

0.20 м

 7 дни34

ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ И ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

30% увеличение на таксите за одобряване на проекти и издаване на РС по ЗУТ


35

Предаване на екзекутивна документация

(чл. 175, ал. 2 от ЗУТ)

20% от таксата  за

одобряване

30 дни36

РЕГИСТРИРАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ -   ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

За обекти ІV категория
36.1

Жилищни и смесени сгради със средно застрояване.

2.50 лв./м2

 7 дни


36.2

Сгради и обекти за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители и съоръженията към тях

3.00 лв./м2

 7 дни


36.3

Производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях

4.00 лв./м2

 7 дни


36.4

Недвижими културни ценности с категория "местно значение".

4.00 лв./м2

 7 дни


36.5

Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

500.00 лв.

 7 дни


36.6

Реконструкции, преустройства и основни ремонти на строежите от тази категория и преустройства на сградите от първа категория, с които не се засяга конструкцията им.

3.00 лв./м2

 7 дни


36.7

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване

1.50 лв./м

 7 дни


36.8

Частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях

500.00 лв.

 7 дни 

За обекти V категория
36.9

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

с разгъната застроена площ до 300м2

1.00 лв./м2

 7 дни


36.10

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

с разгъната застроена площ над 300м2

2.00 лв./м2

 7 дни


36.11

Сгради и обекти за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 200 м2 и съоръженията към тях

2.00 лв./м2

 7 дни


36.12

Сгради и обекти за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 200 м2 до 1000 м2 и съоръженията към тях

2.50 лв./м2

 7 дни


36.13

Производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

3.00 лв./м2

 7 дни


36.14

Недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение"

3.00 лв./м2

 7 дни


36.15

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване

1.00 лв./м

 7 дни


36.16

Рекултивация на стари, нерегламентирани депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат

1.00 лв./м2

 7 дни


36.17

Реконструкции, преустройства и основни ремонти на строежите от тази категория, с разгъната застроена площ  до 100м2

1.50 лв./м2

 7 дни


36.18

Реконструкции, преустройства и основни ремонти на строежите от тази категория, с разгъната застроена площ над 100м2

2.00 лв./м2

 7 дни


36.19

Строежи от допълващото застрояване, извън тези по чл.147 ЗУТ

1.50 лв./м2

 7 дни37


Издаване на удостоверение за ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ

3 лв./м2 , но не 

под  200 лв.


14 дни38

Удостоверение по чл.151 от ЗУТ, за строежи,  без необходимост от строителни книжа

150 лв.

14 дни39

Удостоверение за строежи,  неподлежащи  на дър­жавно приемане  (по  § 6 от Наредба 2)

150 лв.

14 дни40


Удостоверение за реално обособени части на сграда

 (по чл. 202 от ЗУТ)


3 лв./м2 , но не 

под 300.00 лв.


30 дни41


Установяване на обстоятелства и издаване на Заповед по

чл. 195 от ЗУТ, по искане на заинтересовани лица


250.00 лв.


30 дни


42

Изготвяне на Решения на комисия по чл. 210 от ЗУТ,

във връзка с:

чл. 16, ал.4 от ЗУТ,

чл. 87, ал.4 от ЗУТ,

чл. 90, ал.2 от ЗУТ,

чл. 93, ал.3 от ЗУТ,

чл. 108, ал.6 от ЗУТ,

чл. 185, ал.6 от ЗУТ,

чл. 187, ал.5 от ЗУТ,

чл. 189, ал.4 от ЗУТ,

чл. 191, ал.3 и ал.4 от ЗУТ,

чл. 192, ал.6 от ЗУТ,

чл. 193, ал.8 от ЗУТ,

чл. 194, ал.5 от ЗУТ,

чл. 112, ал.3,т.2, във връзка с чл.211а, ал.1 от ЗУТ)


250.00 лв. 30 дни


43

Издаване на удостоверение по чл. 17 от ЗУЧК 

10.00 лв.

7 дни


44

Издаване на удостоверение за СГКК за предадени материали  във връзка с приемане на инфраструктурни обекти   

10.00 лв.

7 дни


45

Издаване на удостоверение за административен адрес

5.00 лв.

7 дни


        Раздел V    Такса за административни услуги и по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти

Чл. 44 (1) За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси, както следва:  

Наименование на  административната услуга

Сума

1

За издаване на удостоверение за наследници

5,00 лв.

2

За издаване на удостоверение за семейно положение

4,00 лв.

3

За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

4,00 лв.

4

За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

4,00 лв.

5

За издаване на удостоверение за родените от майката деца

4,00 лв.

6

За издаване на удостоверение за правно ограничение

4,00 лв.

7

За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни  имена

4,00 лв.

8

За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

5,00 лв.

9

За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

10,00 лв.

10

За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

10,00 лв.

11

За издаване на удостоверение за постоянен адрес

4,00 лв.

12

За издаване на удостоверение за настоящ адрес

4,00 лв.

13

За издаване на удостоверение за промени в постоянен адрес

4,00 лв.

14

За издаване на удостоверение за промени в настоящ адрес

4,00 лв.

15

За издаване на дубликат от удостоверение за раждане или граждански брак, както и повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

4,00 лв.

16

За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

4,00 лв.

17

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

10,00 лв.

18

За издаване на уведомление от относно признаване на чуждестранно съдебно решение или административен акт по Кодекс за международно частно право

10,00 лв.

19

Съставяне на актове за гражданско състояние /раждане, брак и смърт/, настъпили в чужбина

Срок за извършване:

за обикновена услуга - 10 работни дни

за бърза услуга - 5 работни дни
10,00 лв.

20,00 лв.

20

Изготвяне на преписка до Министерството на правосъдието за установяване наличието на българско гражданство /преглед  и комплектоване на документи/

Срок за извършване:

за обикновена услуга - 5 работни дни  

за бърза услуга - 2 работни дни                                                      

10,00 лв.

20,00 лв.

21

За препис на документ или заверено копие -  на страница:         

формат А4 или А5                  

формат А3


4,00лв.                   

8,00лв.                  

22

За издаване на други удостоверения за факти и обстоятелства по гражданско състояние

4,00 лв.

23

Издаване на многоезичен акт  за раждане, брак и смърт

5,00 лв.

 

(2) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти, се заплащат такси, както следва:

Наименование на административната услуга

Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок

1

По производства за:

- по производства за продажба на право на собственост върху общински урегулирани поземлени  имоти на лица, придобили право на строеж

- продажба на недвижими имоти и вещи - частна общинска собственост чрез търг или конкурс

- ликвидиране на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и физически или юридически лица

- учредяване право на строеж върху недвижими имоти - частна общинска собственост

- замяна на общински  недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица

- продажба на общински жилища на настанените в тях наематели по административен ред

3 %

90 дни

-

-

2

Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти в регулация

30,00 лв.

30 дни


50,00 лв.

14 дни

3

Издаване удостоверение за реституционни претенции

5,00 лв.

30 дни

10,00 лв.

7 дни

4

Издаване удостоверение, че имотът не е общинска собственост

5,00 лв.

30 дни

10,00 лв.

7 дни

5

Издаване на други  удостоверения


10,00 лв.

30 дни

20,00 лв.

7 дни

6

Издаване на преписи от документи (издадени от Общината) за собственост или учредено вещно право


5,00 лв.

15 дни

10,00 лв.

3 дни

7

Издаване на заверени  копия от документи от досието на одържавени или отчуждени имоти


3,00 лв.

3 дни

5,00 лв.

 3 дни

 

Чл. 45 За издаване на разрешения за упражняване на дейности, за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи, се заплащат такси, както следва:


 

Наименование на услугата

 

Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок

1

Определяне маршрут за извозване  на строителни отпадъци и земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до претоварна станция. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците

10,00 лв.+

25,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 25,00 лв./тон

3 дни

2

Определяне маршрут за извозване  на строителни отпадъци и земни маси - съгласно чл. 4, т. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до регионално депо Стожер. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

10,00 лв.+

5,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. + 5,00 лв./тон

3 дни

3

Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, животински и промишлени неопасни - чл.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до претоварна станция. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

10,00 лв.+

+88,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. +88,00

 лв./тон

3 дни

4

Определяне маршрут за извозване на битови, растителни, животински и промишлени неопасни - чл.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик до регионално депо Стожер. За извозените тонове се дължат отчисления по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

10,00 лв.

+50,00 лв./тон

7 дни

25,00 лв. +50,00

 лв./тон

3 дни

5

Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти от собственика, инвеститора или други лица върху терен - частна или общинска собственост 

10,00 лв.

7 дни

25,00 лв.

3 дни

6

Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти, находящи се в земеделска земя

10,00 лв.

7 дни

25,00 лв.

3дни

7

Издаване позволително за лечебни растения от земи, гори, води и водни площи - общинска собственост

20,00 лв.

7 дни

30,00 лв.

2 дни

8

Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, в т.ч.:

-  за декларирани имоти по реда на чл.14 от ЗМДТ и имоти, представляващи земеделски земи и гори

-   за имоти, молбата за които се подава едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ

-  за учредяване на право на строеж и незавършено строителство и право на ползване

Забележка: Посочената такса е за един обект, за всеки следващ обект се заплаща 15 лева.10,00 лв.15,00 лв.20,00 лв.14 дни14 дни14 дни25,00 лв.30,00 лв.40,00 лв.3 дни3 дни3 дни

9

Издаване на удостоверение за декларирани данни

3,00 лв.

Веднага10

Издаване на удостоверения за дължим и платен данък върху наследствата

3,00 лв.

3 дни11

Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения

10,00 лв.

7 дни12

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

5,00 лв.

7 дни13

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

3,00 лв.

Веднага14

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци

3,00 лв.

Веднага

Раздел VІ         Такси за откупуване  на гробни места

Чл. 46 (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно  такси, както следва:

Услуга

Сума

1

За ползване на гробно място до 15 години

30,00 лв.

2

За вечни времена

100,00 лв.

3

За ползване на семейни гробни места за 10 години и за всеки следващи 10 години

30,00 лв

4

За ползване на семейни гробни места за вечни времена

150,00 лв.

(2) Таксите се събират от ОбП "БКС".


Раздел VІІ  Такса за притежаване на куче

Чл.47 (1) За притежаване на куче се заплаща такса в размер на 10,00 лв.

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2  от ЗВМД.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

(4) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.                                    

(5) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.


 Раздел VІІІ   Такси и цени на услуги уредени в други закони

 Чл.48 (1) За ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти - общинска собственост, да се заплащат следните такси: 


Лечебни растения

Такса

в  лв.

за 1 кг.

І.

Билки в сурово състояние

 

1.

Божур, иглика, лудо биле, горска ягода, решетка, ранилист

0,09

2.

Кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

0,07

3.

Бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

0,02

4.

Глухарче, девесил, оман чер, чобанка, пищялка

0,01

5.

Други

0,03

ІІ.

Листа


1.

Мечо грозде

0,08

2.

Боровинка червена и черна, лудо биле

0,04

3.

Бръшлян, чобанка

0,03

4.

Глог, живовляк, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

0,02

5.

Бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

0,01

6.

Други

0,03

ІІІ.

Стръкове


1.

Горицвет, лазаркиня

0,08

2.

Гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

0,05

3.

Зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

0,04

4.

Дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

0,03

5.

Великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец бял

0,02

6.

Врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

0,01

7.

Други

0,03

ІV

Цветове


1.

Липа

0,10

2.

Божур, иглика

0,05

3.

Метличина, парчка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

0,03

4.

Акация бяла, бъз

0,02

5.

Вратига, глог, равнец бял

0,01

6.

Други

0,03

V

Плодове


1.

Боровинка червена и черна, хвойна червена

0,15

2.

Хвойна сибирска

0,10

3.

Кисел трън, къпина, малина

0,04

4.

Бъз, глог, конски кестен, киселица

0,02

5.

Бъзак, трънка

0,01

6.

Други - Издаване на разрешително за бране на орехи по Закона за пътищата на брой дърво

6,00

Семена


1.

Есенен минзухар

0,15

2.

Други

0,08

VІІ

Пъпки


1.

Странични борови връхчета

0,15

2.

Бяла бреза, черна топола

0,10

3.

Други

0,08

VІІІ

Кори


1.

Мъждрян, ясен

0,20

2.

Зърнастец, кисел трън, леска

0,10

3.

Върба

0,05

4.

Дъб

0,03

5.

Бреза

0,02

6.

Други

0,03

ІХ

Лишеи


1.

Исландски

0,10

Х

Водорасли

0,25

XI

Издаване на удостоверение за бране на билки от култивирани растения

5,00

(2) За услуга по предоставяне на обществена информация, съгласно Закона за достъп до обществената информация се заплащат следните разходи, според вида на носителя:


отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич)

Услуга

Сума

1

ОТМЕНЕНА Т.1

2

ОТМЕНЕНА Т. 2


3

ОТМЕНЕНА Т. 3


4

Разпечатване - една страница (А4)

0,14 лв.

5

Ксерокопие - една страница (А4)

0,11 лв.

6

Факс - една страница (А4)

0,72 лв.

7

Писмена справка - една страница (А4)

1,90 лв.

В цените е добавен ДДС


 (3) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от ЗОЗЗ се заплаща такса на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ.

Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

а/. Бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

б/. Размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

в/. Местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

г/. Вида на обекта;

д/. Възможността за напояване.

(4) Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ x Кплощ  x  Кк x  Кпол,

където:

Т  е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол - коефициентът за поливност.

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

1. За изграждане на:

- търговски обекти;

- производствени обекти;

- складови обекти;

- административни обекти;

- курортни обекти;

- туристически и спортни обекти;

- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

а) при площ до 1 дка.  включително - 2.00 ;

б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3.00 ;

в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4.00 ;

г) при площ над 10 дка. - 5.00 ;

2. За обекти - публична държавна и публична общинска собственост; здравни обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника; хидромелиоративна инфраструктура; игрални полета на игрища за голф, независимо от размера на площта, която се засяга - 2.00;

3. За имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:


Групи по категория

Вид на обекта

По т. 1

По т. 2

1.       

За земи в землищата  на населени места  от I, II и III категория, националните курорти и землища на населени места , граничещи с морската брегова ивица

13,00 лв.

1,20

2.       

За земи в землищата  на населени места  от IV и V категория

9,00 лв.

0,80 лв.

3.       

За земи в землищата  на населени места от VI, VII и VIII категория

6,14 лв.

0,50 лв.


4.За линейни обекти коефициентът е 1,00 .

5. Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20 , а при неполивни - 1,00 .

6. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

7. Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната  инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

8. Не се заплаща такса за строителство при условията на чл.4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни видове; за земи изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагане на технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

9. Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на обекти публична държавна или публична общинска собственост.

"Бонитетна категория "  е относителна оценка на конкретни почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на определена селскостопанска култура.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА   - 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл. 49 На всички услуги и права, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази наредба.

Чл. 50 (1) Цените на услугите и правата се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите и правата. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги и права от общината. Те включват и съответен дял от:

        а) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

        б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

        в) разходи за управление и контрол;

        г) разходите по прилагане, събиране, научно -изследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

        д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност;

(2) Цените на услугите и правата могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите и правата се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл. 51 (1) Услугите, предоставяни от общината, се извършват в  определените от нормативните актове срокове, или в едномесечен срок в останалите случаи.

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл. 51 и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

Чл. 52 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл. 53 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл. 54 При неспазване на сроковете по чл. 50 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл. 55 При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината не възстановява платената цена.

Чл. 56 (1) Общинският съвет определя следните услуги, права и цените за тях:

Вид услуга

Сума

1

Еднократно ползване на залата в сградата на общината с ДДС

120.00 лв.

2

Продажба на тръжни книжа за обекти на общината- за продажба по Закона за приватизация

50.00 лв./бр.


- за отдаване под наем с ДДС

12.00 лв./бр.


- за продажби по реда на ЗОС

30.00 лв./бр.

3

Разрешение за таксиметров превоз на пътници и стикери с ДДС

30.00 лв./бр.

4

Дубликат на разрешение за таксиметров превоз/без стикери/

4.00 лв.

5

Заверка на маршрутно разписания

2.00 лв./бр.

6

Пропуск по ЗДП за обществен превоз на товари

100.00 лв./бр.

7

Пропуск за организация движение на МПС при определяне на пропускателен режим

100.00 лв./бр.

8

Копие на документ от преписка

3.00 лв./бр.

9

Вписване на удостоверение за регистрация на ветеринарно-медицински специалисти, упражняващи частна практика


3.00 лв.

10

Служебни бележки по искане на граждани, отнасящи се до въпроси, свързани със селското стопанство

2.00 лв.

11

Изготвяне на констативни протоколи за нанесени щети на земеделски производители

5.00 лв.

12

Изготвяне на становище за премахване на дървета над 5 бр., намиращи се в земеделска земя

5.00 лв.

13

Премахване на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

- разрешение

- с използване на стълба

- без използване на стълба

Кастрене на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

- разрешение

- с използване на стълба

- без използване на стълба

Кастрене на храсти от Общината/БКС/ в имот частна собственост-разрешение
10.00лв.

100.00 лв./бр.

70.00 лв./бр.


10.00 лв.

50.00 лв./бр.

30.00 лв./бр.

10.00 лв. + 2.00 лв./бр

14

Издаване на протокол за наличие или липса на възражения срещу уведомление за обекти,неподлежащи на ОВОС,ЕО и др.

10.00 лв.

15

Изготвяне на констативни протоколи по жалби на граждани за нарушени права по чл. 34 от ЗСПЗЗ

5.00 лв.

16

Исторически музей, Взаимно училище, Етнографски музей, Художествена галерия;


1. Вход - експозиция


- Деца до 7 години

безплатно

- Лица от 7 - 18 години, студенти и пенсионери

2.00 лв.

- Лица над 18 год.

5.00 лв.

- Семеен билет /двама родители с техните деца до 18 години/

10.00 лв.

- Комбиниран билет /посещение на два обекта - за 1 човек/

7.00 лв.

- Комбиниран билет /посещение на три обекта - за 1 човек/

9.00 лв.

- Хора с увреждания

безплатно

Всеки последен четвъртък от месеца  за всички възрасти

безплатно

- Групови посещения на възрастни /над 10 души/

3.00 лв.

- Групови посещения /над 10 души/ за лица от 7 - 18 години, студенти и пенсионери

1.00 лв.

2. Беседа- Беседа на български език

5.00 лв.


- Беседа на чужд език

10.00 лв.


3.  При провеждане на публични прояви в обектите на  Историческия музей:- Сключване на граждански брак

100.00 лв.


- Организиране на коктейл

150.00 лв.


- Други прояви на 1 час

50.00 лв.


4. Художествената галерия- За ползване на зала за изложба   на ден

20.00 лв.


5. Справки:- Справки за паметници на културата на брой справка

5.00 лв.


- Специализирани консултации за 1 час /минимум 1 час/

5.00 лв.


6. Услуги:- Ползване на научна литература

1.00 лв.


- Копирни услуги

0.10 лв.


Участие на експонати в международни изложби

По договаряне


Приходите от такси и услуги от Исторически музей, Взаимно училище, Етнографски музей, Художествена галерия , да постъпват в приходната част на бюджетната сметка на Исторически музей-Балчик


17

Разрешение за удължено работно време - заповед

20.00 лв.

18

Заверка регистри на площадки за ОЧЦМ, в т.ч.:

1.  Дневник на покупките и вноса

2.  Дневник на продажбите и износа


20.00 лв.

20.00 лв.

19

Маркиране на дървесина и издаване на превозен билет

2.00 лв. за всеки маркиран м3 + 10.00 лв. за всеки издаден билет

20

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа във връзка с чл.157, ал.2 от ЗУТ

50.00 лв. и осигурен транспорт

21

Проверка от служители на администрацията съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за приложени­ето на ПУП по отношение на застрояването на основание чл.159, ал.З от ЗУТ

50.00 лв. и осигурен транспорт

22

Косене с тревокосачка 

32,00 лв./дка

23

Засаждане на дървета 

7,00 лв./бр.

24

Затревяване с включено тревно семе 

9,50 лв./м2

25

Зацветяване (без включен материал)  

4.00 лв./м2

26

Продажба на посадъчен материал:

- от непикирани едногодишни цветя 

- от пикиран двугодишен посадъчен материал /кани/


0.70 лв./бр.

2.00 лв./бр.

27

Услуга с автомобил Зил - самосвал


- До 3 км

20.00 лв.

- За 1 км

3.00 лв.

28

Услуга с автомобил Газ 53 самосвал


- До 3 км

15.00 лв.

- За 1 км 

3.30 лв.

29

Услуга с автомобил Зил цистерна


- 1 курс 

25.00 лв.

- За 1 км 

4.00 лв.

30

Услуга с трактор


- Транспорт -  За 1 км.

2.50 лв.

- За престой -  за 1 час

10.00 лв.

31

Услуга с трактор - багер - за 1 час 

36.00 лв.

32

Услуга с Т-130 - за 1 час

60.00 лв.

33

Услуга с фугорезачка - за 1 м.л.

2.50 лв.

34

Услуга с автогрейдер - за 1 час

60.00 лв.

35

Услуга с линейка - за 1  км.

0.40 лв.

36

Възстановяване на пътно платно след изкопни работи за ВиК и ел.инсталацииА) трошено каменна настилка

20.00 лв./кв.м.


Б) асфалтова настилка

45.00 лв./кв.м.


В/ бетонна настилка

25,00 лв./кв.м

37

Възстановяване на тротоарни площи след изкопни работи за В и К и ел. инсталацииА) тротоари- бетонови плочи                                           

40.00 лв./м2


- декоративни плочи

48.00 лв./м2


- балчишки плочи

45.00 лв./м2


Б) бордюри 

25.00 лв./м.л

38

Провеждане на граждански ритуал "Сключване на граждански брак"

40.00 лв.


А/ Сключване на граждански брак без ритуал

20.00 лв.


Б/ Сключване на граждански брак извън общината

200.00 лв.


В/  Извършване на ритуал граждански брак на национални празници - 3 март, 6 май, 24 май, Великден, 6 септември, 22 септември и Нова година

400.00 лв.

39

Граждански ритуал "Именуване"

10.00 лв.

40

Ползване на услуги при ритуали:


А) фотограф

10.00 лв.

Б) видеооператор

20.00 лв.

41

Услуги, извършвани при погребение:


А) граждански обред погребение

10.00 лв.

Б) изкопаване на гроб на ръка

50.00 лв.

В) транспорт с катафалка


- до 5 км

15.00 лв.

- до 7 км

20.00 лв.

- до 10 км

25.00 лв.

Г) цена на услуга превоз с катафалка за 1 километър

1.50 лв.

Д) изкопаване на гроб с багер

36.00 лв.

Е) за ковчег /обикновен/ и кръст

70.00 лв.

Ж) за платно

45.00 лв.

З) разкриване на стар гроб

60.00 лв.

И) поддържане на гроб за 1 месец

10.00 лв.

Й) почистване на гробно място от треви, храсти и дървета

5.00 лв.

К) местене на мозаичен, мраморен капак върху гроб

10.00 лв.

Л) товарене и разтоварване на ковчег 

20.00 лв.

42

Цени на услуги за реклама от Общински седмичен вестник:

-          за първа страница

-          рекламно каре до главата на вестника

-          рекламно каре за вътрешна страница

-          рекламно каре за външна, 4-та стр.

-          малки обяви до 10 думи


доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от29.03.2019 г.

§1. Цени на предизборни публикации

- за първа страница,цветна 

- каре до главата на

- каре за вътр. страница

- каре за външна стр.,цветна

Вмъкване на рекламни/агитационни материали   

  Отстъпки:

1.       При повторяемост на рекламата повече от 3 пъти

2.       При повторяемост на рекламата повече от 12 пъти

3.       За благодарности, поздрави, скръбни вести

4.       При еднократна реклама с и над обем ¼ от страницата

5.       При еднократна реклама с и над обем ½ от страницата

*Четвърт страница се равнява на 250,80 кв.см

* Половин страница се равнява на 507,30 кв.см

*Отстъпките не се натрупват и не се отнасят за предизборни публикации

6.      При ръчна продажба

*изключение са договорите за разпространение и продажба с други условия от страна на изпълнителя

7.      За рекламни агенции

Размер на колоните:

1 колона - 4,2 см        3 колони - 13,2 см         5 колони - 22,2 см

2 колони - 8,7 см        4 колони - 17,7 см         6 колони - 26,7 см

Височината на каретата се закръгля на цяло число

Междуколонното разстояние е 3 мм

Абонамент (хартиено и електронно издание):

Корична цена на вестник "Балчик"

Годишен абонамент/12 месеца 

*Върху цените на услуги е включен ДДС


0.80 лв./кв.см

1.00 лв./кв.см

0.50 лв./кв.см

0.70 лв./кв.см

2.00 лв.
0.40 лв./кв.см

0.50 лв./кв.см

0.25 лв./кв.см

0.35 лв./кв.см

0,10 лв./бр.


20%

50%

50%

20%

50%
0,07 лв./бр.20%0,30 лв.

14,40 лв.

   43

Вход експозиция за обект „Мелницата" и Теке „Ак Язълъ Баба - Свети Атанас"


Деца до 7 години

безплатно

Деца над 7 години, ученици, студенти и пенсионери  

1.00 лв.

Възрастни                            

5.00 лв.

Пакетен билет за двата обекта                                          

5.00 лв.

Хора с увреждания 

безплатно

Групови посещения на възрастни                        

3.00 лв.

Групови посещения за деца над 7 години,ученици и студенти

1.00 лв.

44

Ползване на велосипед на започнат час с Вело карта

1.00 лв./час

45

Ползване на велосипед по пакет семейство с Вело карта

0.50 лв./час

46

Пластика Вело карта

2.00 лв.

47

Рекламна площ до 0.5 кв.м. намираща се върху общински велосипед. Тарифа за един календарен месец при наемане на минимум 10 велосипеда

25.00 лв.

на велосипед

48

Излъчване на петминутно рекламно видеосъобщение в киоските на «Черноморски велосипед» /цената важи за две съобщения по 2.5 мин. или пет съобщения по 1 минута излъчвани на един киоск/.

0.50 лв.

на киоск/на ден

49

Зала  ТИЦ „6- ти етаж", 200 места

250.00 лв./ден

50

Изложбена площ  ТИЦ „3-ти етаж" без оборудване

100 лв./ден

51

Изложбени площи на открито

2.00 лв.

1 кв. м./ден

52

Озвучаване на зали + 2  бр. микрофони

100.00 лв./ден

53

Допълнителен микрофон

10.00 лв.

за 1 бр. на ден

54

Наем екран

20.00 лв./ден

55

Наем мултимедия

40.00 лв./ден

56

Наем постерни табла

10.00 лв./ден

57

Наем подиум

12лв. на кв.м./ден

58

Ферма с покрив

800лв./ден

59

Задна конструкция - ферма

8лв.на кв.м./ден

60

Наем офис стол за 1 бр.

2.00 лв./ден

61

Наем градински стол за 1 бр.

1.00 лв./ден

62

Наем работна маса - за 1 бр.

6.00 лв./ден

63

Наем работна маса на открито -за 1 бр. на ден

6.00 лв./ден

64

Стойки за знамена- стандартни - за 1 бр.

15.00 лв./ден

65

Стойки за знамена - настолни - за 1 бр.

2.00 лв./ден

66

Наем витрини - за 1 бр.

15.00 лв./ден

67

Наем офис-помещение, оборудвано с компютър и интернет

30.00 лв./ден

68

Наем флипчарт постер - за 1 бр.

10.00 лв./ден

69

Копирни услуги

0.05 лв./стр.

70

Наем коктейлна маса "Щъркел" с калъф- за 1 бр.

15.00 лв./ден

За услугите за техническо обезпечаване на събития включени в културния календар на Община Балчик и/или субсидирани от бюджета на общината не се дължат такси.

Създава се нов Чл. 57  с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021г.

Чл. 57 (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени се събират такси, както следва:

1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.

2. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 10.00 лв.

3. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършването на таксиметров превоз на пътници - 10.00 лв.

4. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.

(2) Срокът за извършване на услугите по т. 1, т. 3 и т. 4 е 14 дни.

(3) Срокът за извършване на услугата по т. 2 е 7 дни.

(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаване на заявление.


Създава се нов Чл. 58  с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021г.

Чл. 58 Заявления, във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници се подават в деловодството на Община Балчик или чрез Система за сигурно електронно връчване. Образци на заявления, съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се получават от деловодството и са публикувани на сайта на Община Балчик


         ДОПЪЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ

§ 1  "Услуги за всеобщо ползване" са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.

§ 2  "Ползватели" са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на ЗМДТ в община Балчик.

        ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§ 3  Изпълнението и контролът по тази наредба се осъществява от кмета на общината или от определени от него лица.

§ 4 С приемането на тази наредба се отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета  с Решение № 266 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.; чл. 15 спрян със Заповед № АдК-04-4 от 08.01.2013 г. на Областен управител на област Добрич; изм. Чл. 15 и чл. 19 с Решение 272 по Протокол № 21 от 31.01.2013 г. (остават в сила чл. 15 и чл. 19 (2) от старата Наредба 2009 г.); изм. с Решение 450 по Протокол № 32 от 31.10.2013 г.; изм. и дъп. с Решение 538 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; изм. и доп. с Решение 96 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.; изм. и доп. с Решение 125 по Протокол № 12 от 16.05.2016 г.)

§ 5 Тази наредба е приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.  на заседание на Общински съвет - Балчик на основание чл. 9 от ЗМДТ и влиза в сила от датата на публикуването  й от Общински съвет, с изключение на раздел I от глава II, която влиза в сила от 01.01.2017 год.


Създава се нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г.

§ 6. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци, определена с решение на Общинския съвет - по реда на чл. 20, ал. 2 на настоящата Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица - собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 юни."


Създава се нов § 7 с Решение № 186 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г.

§7 (1) Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. не упражняват стопанската си дейност, в недвижим имот на територията на общината.

(2) Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал.1 със следния комплект документи, както следва:

-                      касови отчети от фискалните устройства за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/;

-                      отчетни регистри - дневник на покупките и дневник на продажбите (чл.124, ал. 1 от ЗДДС) и съответната справка-декларация чл.125, ал.1 от ЗДДС за периода 2020 г. по месеци /по електронен път/;

-                      рекапитулации на ФРЗ за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/ ;

-                      документ удостоверяващ, че не са се възползвали от мярка 60 на 40 /на хартиен носител/;

-                      справка за изразходвана ел. енергия по месеци за 2019 г. и 2020 г. /на хартиен носител/

-                      декларация по чл.313 от НК /на хартиен носител/.

Служителят от общинска администрация (орган по приходите), има право да изисква и други различни от изброените по горе финансови и други документи, доказващи преустановяването на стопанската дейност на съответното предприятие.

(3) Управителния орган на предприятието или упълномощено от него лице подава искане за освобождаване от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в отдел „Общинска данъчна служба", придружено с гореописаните финансови документи в срок до 15 януари 2021 г.


(4) Доброволно платените суми на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., не се възстановяват по банковата сметка на 3Л. Същите ще бъдат прихванати за бъдещи данъчни задължения за такса битови отпадъци.
 

Наредбата за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с решение № 31, Протокол от № 37 от 29.03.2019 г. на Общински съвет Балчик, влиза в сила от деня на публикуването й на официалния сайт на Община Балчик. 

 

 


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

Общински съвет

Балчик


Прикачени файлове: