• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В 3D"

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020г.

и Споразумение за партньорство РД-02-29-35/11.03.2016г., относно сключване на договор за кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД


1. Общи параметри на проекта -  „Представяне на регионалното културно наследство в 3 D".
                                        
2. Бюджет на проекта допустими разходи  - 1 440 100,23  лева с ДДС.

3. Начин на финансиране на проекта: Национално съфинансиране: 187 213,03 лв. с ДДС и собствен принос: 28 802,00  лв. с ДДС .

4. С получено авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ се формира размера за:
Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 1 098 000,00 с включено ДДС - необходимото финансиране.

5. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг, чл.45, ал.1, т.1 букви  от "а" до "ж" от ЗПФ.

 - 1 098 000,00 - съфинансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.

6. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ:
- до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

Обсъждането ще се проведе на 16.01.2017г. (понеделник) от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.