• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаУТВЪРЖДАВАМ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

 


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БАЛЧИК 

  през 2016 - 2017 година

 

            Годишният план за развитие на социалните услуги в община Балчик се разработва съгласно чл.36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в съответствие със Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Балчик през периода 2016 - 2020 година. Планираните за реализиране през 2016 - 2017 г. социални услуги са определени в съответствие с изготвения през януари - април 2016 г. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Балчик, приет с Решение № 591 от 02.06.2015 г. на Общински съвет-Балчик, идентифицираните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите на общината.


            Приоритетите на социалната политика на Община Балчик са:

  1. Развитие на услуги в общността за преодоляване на социалното изключване на деца и семейства в риск.
  2. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положени
  3. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.
  4. Развитие на човешките ресурси.


            Основните целеви групи за интервенция са: 1. Децата в ранна възраст - до 6 години; 2. Уязвими семейства с деца; 3. Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; 4. Деца и възрастни с увреждания; 5. Самотни стари хора.

           

            Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

 

 

Вид социална услуга

Съдържание

(основни дейности, фокус на услугата)

Обхват

Капацитет

Финансиране (за една бюджетна година)

Срок

Отговорна институция

Целеви групи

Местоположение/обхват

Наличен 2016

Планиран 2017

Държавно делегирана дейност

Дофинансиране

Местни дейности

Финансиране по проект

I. Функциониращи социални услуги в общността

1.

Домашен социален патронаж

Комплексни социални услуги, предоставяни по домовете за доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства; битови услуги и др.

Възрастни и стари хора, в т.ч. хронично болни, лица с увреждания и самотноживеещи.


Гр. Балчик, Сенокос, Соколово, Гурково, Змеево, Царичино, Оброчище,

Рогачево, Стражица, Пряспа, Дропла

250

250Осигурено финансиране


Постоянен

Община Балчик

Нели Стефанова Иванова -

Управител Домашен социален патронаж

2

Обществена трапезария/Топъл обяд

Предоставяне на топъл обяд на социално слаби лица и семейства.

Лица без доходи, самотни и стари хора с минимални доходи

Гр. Балчик

72

90
В рамките на предвидните средста по програма „Топъл обяд" или фонд „Социална закрила"

Постоянен

Община Балчик

Нели Стефанова Иванова -

Управител Домашен социален патронаж

3

Приемна грижа

Развитие на заместваща семейна грижа за деца, които за определен период от време не могат или не трябва да живеят с родителите си.

Новородени, деца за осиновяване или чиито родители не искат или не могат да полагат грижи за тях.

Гр. Балчик

Соколово, Оброчище


В рамките на предвидените средства по проект „Приеми ме"

Постоянен

Община Балчик

екип по приемна грижа

4

„Личен асистент", „Домашен помощник" - проект „Нови възможности за грижа" и  "Независим живот" на ОПРЧР

Социална услуга в семейна среда, оказвана от лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности .

Деца и възрастни с трайни увреждания и лицата от семействата, които се грижат за тях.

Гр. Балчик и селата от общината

22  - 5 деца и 17 възрастни и 22 ЛА до 22.02.2016 г.

24  - 6 деца и 18 възрастни и 24 ЛА
ОП „РЧР"

Целогодишно

От 15 юни 2016 г.

Община Балчик


5

Клубове на пенсионера

Осигуряване на лични и социални контакти. Информиране и консултиране -социално, здравно, правно

Пенсионери, които нямат сериозни здравословни проблеми и се обслужват сами

Гр. Балчик и селата от общината

23 клуба с 1100 членове

23 клуба с 1100 членовеОсигурено финансиранеОбщина Балчик

А. Събев

6

Клубове на инвалида 

Осигуряване на лични и социални контакти. Информиране и консултиране -социално, здравно, правно

Хора с различни видове увреждания. 


Гр. Балчик и селата от общината

3 клуба - на военноинвалидите и военнопострадалите, „Хинап", „Света Марина" с 220 членове

3 клуба - с 250 членовеОсигурено финансиранеОбщина Балчик

Д. Малева

Ст. Георгиева

Д.Маринова

7

Клуб на офицерите и сержантите от запаса

Осигуряване на лични и социални контакти. Информиране и консултиране -социално, здравно, правно

Военнослужещи и други лица от запаса

Гр. Балчик и селата от общината

50

60осигуреноОбщина Балчик

Иван Апостолов

8

Спортен клуб за здраве и дълголетие

Физически и здравни занимания с възрастни и болни хора за здравословен начин на живот

Пенсионери и лица с леки увреждания

Гр. Балчик и селата от общината

Клуб „Здравец" с 60 членове

Клуб „Здравец" с 60 членовеСпортна програма Община БалчикОбщина Балчик

А. Първанова

II. Функциониращи социални услуги - резидентен тип

1

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - ЦНСТДМБУ

Комплексна услуга-предоставяне на дългосрочна индивидуализирана подкрепа и грижа, съобразена с особеностите на децата в среда, близка до семейната, за задоволяване на основните жизнени потребности, изграждане на умения за самостоятелен живот, осигуряване на здравни и образователни услуги и др.

Деца в риск от социална изолация, лишени от родителска грижа; изведени от институции, за които са изчерпани възможностите за осигуряване на семейна среда за продължително

настаняване;

Гр. Балчик

14 деца

Заети 9

14

Съгласно ЕРСЦентър за обществена подкрепа с мобилна услуга

(ЦОП)

Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в ЦНСТ;

подготовка в умения за

самостоятелен живот и

подкрепа за успешна

социална интеграция на деца и младежи; превенция на отпадане от училище; деца с противообществени прояви или поведенчески отклонения; деца жертви и извършители на насилие.

Семейства и деца в риск; кандидати/одобрени приемни  родители и осиновители; деца настанени в семейства на близки и роднини; деца в риск от отпадане от училище и др.

Гр. Балчик и селата на територията на общината

25

40

Съгласно ЕРС

„Соник старт" ООД

III. Други дейности в социалната сфера

1.

Развиване на

целеви общински

политики и

мерки за

социално

включване на

хората с

увреждания

Съвместни дейности на

ОбА-Балчик и Дирекция "Бюро по труда" за реализиране на

програми за заетост,

професионална

квалификация, обучение

и практически умения и

др. за лица с увреждания

Безработни и лица с увреждания

Гр. Балчик и селата от общината

2

НП „Старт на кариерата"

Осигуряване на заетост на млади хора с образование, без стаж по специалността

Младежи с висше и средно образование без трудов стаж по специалността

Гр. Балчик и селата от общината

3

НП "От социални помощи към осигуряване на заетост"

Осигуряване на заетост на безработни лица за извършване на неотложни аварийни дейности; затревяване на терени и обработка на междублокови пространства, паркове и др.

Безработни лица с ниско образование и квалификация

Гр. Балчик и селата от общината

4

Продължаване на общинската политика за намаляване на транспортните разходи на пенсионерите

Продажба на карти на пенсионери за градския  и междуградския транспорт с намаление, финансирано от община Балчик.

Лица в пенсионна възраст, безработни и социално слаби гражздани.

Гр. Балчик и селата от общината

5

Целеви общински мерки за социално подпомагане на ученици, абитуриенти, студенти и пр.

Заплащане храна в училищните столове, заплащане на карти на ученици за обществения транспорт, парични помощи на социално слаби ученици и абитуриенти, стипендии на студенти

Деца, ученици, студенти от социално слаби семейства

Гр. Балчик и селата от общината

6

Обществени

кампании за

повишаване

информираностт

а, превенция на

социалното

изключване

Обществени кампании за

предотвратяване на

насилието и други форми

на злоупотреби и

експлоатация

В рамките на

финансирането на

структурите


В рамките на

финансирането на

структурите


Постоянен

Община Балчик,

Д „СП" Балчик, Бюро по труда, РЗ и др.

7

Развитие на

междусекторно

сътрудничество

и

междуобщински

партньорства в

социалните

услуги

Организиране и

провеждане на срещи и обменни посещения с други общини и социални структури за обмен на информация за групи в риск, обсъждане и планиране на

съвместни дейности и проекти за подкрепа на целевите групи - Ген. Тошево, Разград, Варна и др.

В рамките на

финансирането на

структурите


В рамките на

финансирането на

структурите


Постоянен

Община Балчик

8

Подобряване на квалификацията и повишаване на мотивацията на специалистите и работниците в социалната сфера

Осигуряване на периодични обучения, квалификации, супервизии, обмяна на добри практики за работещите в социалните услуги в община Балчик

Работници и специалисти от социалните услуги и ОбА - Балчик
В рамките на

финансирането на

структурите


В рамките на

финансирането на

структурите


Постоянен

Община Балчик

9

Образователни програми и инициативи за осигуряване на равен достъп до образование и превенция на социалното изключване.

Целодневна организация на учебния процес, осигуряване на столово хранене и транспорт, формиране на групи и клубове по интереси. Участие на общинските образователни институции в програми и проекти към МОН и  по Оперативните програми.

Деца отпаднали от училище или в риск от отпадане от образователната система

Гр. Балчик и селата от общинатаВ рамките на

финансирането на

структурите


В рамките на

финансирането на

структурите

При одобрени проекти по подходящи програми

Постоянен

Община Балчик

IV. Предложение за откриване и преобразуване на социални услуги през плановия период 2016 - 2017 г.

1

Общински център за специална образователна подкрепа

Подпомагане обучението на деца и ученици със СОП; Обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация; Общежитие;

Деца и ученици с умствени увреждания и други специални образователни потребности

С. Кранево

92

90

Съгласно единния разходен стандарт
Преобразуване до м. юли 2017 г.

Община Балчик

2

ЦСРИ с мобилна услуга

Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитационни, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране.

Деца  и възрастни с увреждания

Гр. Балчик

30


Съгласно единния разходен стандарт
При наличие на финансиране за ремонта

Община Балчик

3

Приют

Временно настаняване на бездомни и социално слаби хора и такива без постоянен адрес

Бездомни и социално слаби хора

Гр. Балчик

(с. Соколово)


5

По единен разходен стандарт
При наличие на финансиране за ремонта

Община Балчик

4

Дневен център за стари хора

Осигуряване на лични и социални контакти. Социално, здравно, правно и пр. информиране и консултиране.

Стари и самотноживеещи хора от малките населени места в общината

С. Дропла

С. Гурково

С. Църква


30

По единен разходен стандарт
При наличие на финансиране за ремонта

Община Балчик

5

Здравен медиатор

Информиране на рисковите лица и групи и подпомагане достъпа им до здравни, социални, административни и пр. услуги

Лица от  високорискови и маргинализирани общности

Гр. Балчик


1

По единен разходен стандарт

1000 лв. обучениеЯнуари-април 2017

Община БалчикСъгласували:                                                                                                         Изготвил:  

Дирекция „ Социално подпомагане" Балчик                                                 Община Балчик                                                 

Директор: Евдокия Великова  ....................                                                Началник „ОХССД": Галина Неделчева ..................

 

Обществен съвет:

  1. Д-р М. Калинова ........................
  2. Д-р У. Бекиров ..........................
  3. Димка Малева ...........................
  4. Марияна Инджева .......................


Годишният план за 2016 - 2017 г. е Приет с Решение на Общински съвет Балчик № 173, Протокол № 14/30.06.2016 год.