• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Процедура BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"

Проектът предвижда предоставянето на топъл обяд на 80 лица от следните целеви групи:

- Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане;

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане" - Балчик;

- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност

Ползващите услугата  ще получават обяда  в трапезарията на Домашен социален патронаж - Балчик , ул. „Варненска" № 2, през периода 1 декември 2016 - 30 април 2017 г.  За периода на изпълнение на проекта  ще се изготвят седмични менюта. Ще се спазва изискването за  балансиран хранителен режим на най-нуждаещите се. 

Контрол по изпълнението на дейността ще се упражнява от екипа на проекта. Ще се извършват внезапни проверки, проследяващи хода на приготвяне и предоставяне  на храната.

При изпълнението на дейностите на проекта се предвижда да бъдат предоставяни съпътстващи мерки, относно възможностите за включване в подходящи дейности, финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020  и  Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.