• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 15.11.2016 г.

Очакваме Вашите предложения и становища, относно промени в:


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


            ОТНОСНО: Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик и публикуването на проекта на интернет страницата на Община Балчик, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.


Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА

 

  1. Причини за промените на настоящата Наредба са следните:

Предлаганият проект за Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик има за цел да повиши приходите от местен данък недвижимо имущество, поради завишаването на разходите за издръжка на общината като цяло. Размерът на ДНИ не е променян от създаването на Наредба за местни данъци, като нецелеви приход е възможно да покрие нарастващите разходи за издръжка, за разлика от останалите целево разходвани данъци като туристически данък или приходи от концесии. Причината за нуждата от повишаване на приходите е основно завишаването на основните разходи периодично в годините. Повишаването на минималната работна заплата в пъти / от 2003г.- 110.00лв / в момента 420.00лв налага завишаването на приходната част на бюджета, поради дефицит и невъзможност за покриване на растящия разход. На практика в община Балчик, персонала получаващ минимална работна заплата е 30 % от общия брой назначени работници. Друг растящ основен разход за общината, който се покрива изцяло от местни данъчни приходи е за електроенергия. За 2015г.е отчетен размер на разход за електроенергия 821 334 лв., за сравнение 2008г. е отчетен 317368 лв.

Промяната в размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници до минималния по закон е предложен в съответствие с вече приетите размери в общините на Добричка област.

Промяната в раздела за туристически данък е наложена във връзка с прецизиране с промените в  Закона за туризма от 2016г.


2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:


Подпомагане приходната част на общинския бюджет с цел поемане ежегодно растящия разход за издръжка на общината.

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:


За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   


Повишаване приходната част на общинският бюджет - местни приходи, не целево разходвани за покриване разходи за издръжка и фонд „РЗ" .


 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

    Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, Регламент на Съвета №1083/2006г. както и с директиви на европейската общност свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗМДТ, ЗАП.


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДЕЙСТВАЩАТА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.

 §1

Чл. 15 се изменя така:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя  в размер на 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

§2

В чл.57 се добавя нова ал.6:

Ал.6 Лицата по ал. 2 са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

§3

В чл. 61 ал.1 се изменя така:

Размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година  се определя  в размер на 300 лева.

 

Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик