• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Във връзка с одобрено проектно предложение  на Община Балчик "Осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се лица от община Балчик" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05FMOP001-3.002  „Осигуряване на топъл обяд - 2016"  на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020,

информираме всички лица, попадащи в следните целеви групи:

- Лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане;

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане" - Балчик;

- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии  - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност

че могат да подадат молби за ползване на услугата „Топъл обяд"  от 2 ноември 2016 г.  до 16.00 часа на  18 ноември 2016 г. в сградата на общинска администрация - Балчик.

Топлият обяд ще бъде предоставян от "Домашен социален патронаж" Балчик за периода   1 декември 2016 г.  -  30 април  2017 г.