• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 21.10.2016 г.

О Б Я В А

ОБЩИНА БАЛЧИК


     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет - Балчик и Заповед № 1205/18.10.10.2016 г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти както следва:

1.1. Имот с идентификатор 66250.31.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 467 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4652/08.04.2016 год., на цена не по-ниска от 799,00 лева /седемстотин деветдесет и девет  лева/, като начална цена, за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

1.2. Имот с идентификатор 66250.31.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 471 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4653/08.04.2016 год., на цена не по-ниска от 815,00 лева /осемстотин и петнадесет лева/, като начална цена, за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

1.3. Имот с идентификатор 66250.13.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, с площ от 1121,00 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4204/20.02.2012 год., на цена не по-ниска от 2063,00 лева /две хиляди и шестдесет и три лева/ като начална цена, за целия имот.

Търгът ще се проведе на 08.11.2016 год. / вторник / от 10 часа в залата на Oбщинска администрация - Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" № 6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 26.10.2016 г. до 14 часа на 04.11.2016 г. на касата на Oбщинска администрация - Балчик, ет.І.

          Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит се подават в срок до 15.00 часа на 04.11.2016г. на информационния център на община Балчик.

     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа, в периода от 31.10.2016 год. до 04.11.2016 год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ 


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик