• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г. и Заповед № 1029/26.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост :

    Част от терен с площ 18 м2, представляващ част от ПИ № 53120.507.300 по кад. карта на с. Оброчище, целият с площ 29 457 м2, актуван с АОС  337/09.04.2012 г., за поставяне на поставяем обект - гараж с площ от 18 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 84,24 лв. /осемдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/, без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.    

      2.Срок на договора - 5 /пет/ години от датата на сключване на договора.

      3. До участие в търга се допускат кандидати, които :

      3.1. притежават собствено жилище в бивше общежитие на „Албена", намиращо се в с. Оброчище

      3.2. притежават собствено МПС

      3.3. нямат задължения към Община Балчик

      3.4. са физически лица

      3.5. не притежават към датата на подаване собствен гараж на територията на с. Оброчище

      След сключване договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне на поставяем обект - гараж, съгласно ЗУТ.

      Търгът ще се проведе на 17.10.2016 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.     

       Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 29.09.2016 г. до15.00 ч. на 14.10.2016 г. на касата на ОбА - Балчик.    

       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 14.10.2016 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.   

       За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова