Уважаеми дами и господа,

Областен информационен център - Добрич има удоволствието, да покани Вас или Ваш представител за участие в информационна среща на тема „Възможности за социално включване и подкрепа за рибовъдни стопанства", която ще се състои на 16 септември (петък) от 9:30 часа в залата на община Балчик.

По време на информационната среща ще бъдат представени процедура „Активно включване", проект на насоки за кандидатстване по процедура „Развитие на социалното предприемачество", финансирани по ОПРЧР, както и две от мерките, финансирани по ПМДР „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" и „Продуктивни инвестиции в аквакултурите. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Приложение: програма.

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

С уважение,

Екип на ОИЦ - Добрич

 

ОИЦ - Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.