На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 166 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 829/01.08.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

1.1.Медицински кабинет № 221 с площ 24 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж /бща площ : 34,57 м2/ в "Медицински център І" ЕООД - публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г.,  намиращ се на ул. "Д - р Златко Петков", гр. Балчик.

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на медицински кабинет и част от манипулационни.

3. Начална годишна наемна цена :

132,75 лева /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС, съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.

4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.

5. Условия за допускане до участие в конкурса :

5.1. регистрирани по смисъла на Търговския закон;

5.2. да извършват дейност : осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ;

5.3. да притежават завършено висше образование по медицина;

5.4. да нямат задължения към Община Балчик;

5.5. да притежават стаж по специалността;

6.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :

6.1. използва по горе посочените имоти, съгласно описаното предназначение;

6.2. да спазва предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ;

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 04.08.2016 г. до 19.08.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 19.08.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова