• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗА ОБЩИНАТА

Община Балчик се намира в Североизточна България и е сред съставните общини на област Добрич.

Административен център на общината е град Балчик.

С площта си от 524,153 km2 заема 4-то място сред 8-те общини, което съставлява 11,11% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

на запад – община Добрич- селска

на север – община Генерал Тошево

на изток – община Каварна

на югозапад – община Аксаково, област Варна

на юг – Черно море

Селищната мрежа на общината включва 1 град (Балчик), 19 села (Безводица, Бобовец, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Прeспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква) и два курортни комплекса (Албена и Тузлата), разпределени по административен статут на 1 общински център, 8 кметства и 11 кметски наместничества.

В това число не са включени Брястово и Карвуна, които не са самостоятелни населени места, а са присъединени административно - съответно към Гурково и към Сенокос.

Близо 43% от населението живее в селата, a повече от половината население - 57% живее в общинския център.

Според последните официални данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2019 г., на територията на общината живеят 19 223 души, като по постоянен адрес в гр. Балчик живеят 13 288 души.

В пространствено отношение селищната мрежа на общината е формирана от компактно изградени населени места.

По-големите села в общината са с. Оброчище (2 120 д.) и с. Кранево (1 065 д.).

Структурата на администрацията на Община Балчик е организирана в дирекции и отдели, които осигуряват изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет, подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.


Заместниците на Кмета са 2-ма: заместник кмет - "Финанси и стопанска дейност", заместник кмет - "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология", 1 секретар, 1 главен архитект, 2 главен експерт финансов контрольор, Звено за вътрешен одит, Звено за обществени поръчки.

Дирекциите са разпределени в 4 звена:

- Дирекция "Административно правно и информационно обслужване" с 25 служители, обхваща отдел "Правно, информационно и технологично обслужване", отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" и отдел "Култура, протокол и връзки с обществеността";

- Дирекция "Устройство на територията, собственост и инвестиции" с 14 служители, обхваща отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" и отдел "Инвестиционна дейност и контрол";

- Дирекция "Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" с 7 служители;

- Дирекция "Местни данъци и такси, хуманитарни, социални и стопански дейности и бюджет, финанси и счетоводство" с 33 служители, обхваща отдел "Общинска данъчна служба", отдел "Бюджет, финанси и счетоводство" и отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности".

Числеността на служителите, заети в Общинска администрация Балчик, възлиза на 89 души, като всички от тях са ангажирани на пълно работно време - 8 часов работен ден при пет дневна работна седмица.

Общинските съветници са избрани пряко от избирателите в Общината по реда и условията, определени в закона.

В този смисъл Общинският съвет е представителен орган на гражданите на община Балчик, тъй като чрез избора на съветници се учредява „местен парламент".

Така чрез Общинския съвет се осигурява на местно ниво участие на гражданите в управлението на обществените дела, което трябва да е ефективно и да решава приоритетно актуалните проблеми, залегнали в проектите на Общинския план за развитие.

При изготвянето на ОУП (общ устройствен план) на община Балчик са направени подробни анализи на територията и нейната функционална структура. 

Резултатите от тях показват, че в община Балчик преобладават земеделските територии, които заемат повече от три четвърти територия – 78,02%.

Горските територии заемат 12,37%, а областите, заети от реки и водни площи, заемат  0,14% от общинската територия.

Урбанизираните територии в общината заемат 7,5% от общата площ.

Според градоустройствената категоризация (Наредба No 7, обн. ДВ бр.3 от 2004 г.), гр. Балчик попада в категорията - „малък град“ (от 10 хил. до 30 хил. жители).

Селищната структура в община Балчик е повлияна на първо място от организацията на земеделската функция при феодализма и от организацията на масовия туризъм през ХХ век. 

За развитието на града решаваща роля са изиграли търговско - пристанищните функции, административната функция, занаятчийското производство и индустрията, културната функция и др.

В днешно време функциите, свързани с обслужването на туризма, имат водеща селищно образуваща роля. 

Основната движеща сила на икономиката в община Балчик са туризмът и преработващата промишленост.

С голям принос са и селското, горското и рибно стопанство.

Общината разполага с богати природни ресурси и благоприятно географско положение, а тези дадености предразполагат за успешното развитие и на трите отрасъла. Това е предпоставка за устойчива заетост.

Положителна характеристика на икономиката е, че производството на 1 000 души е много близко до това за страната и доста по-високо от показателя за областно ниво.

През 2018 г. произведената продукция за община Балчик е с 40,3% повече от стойността за област Добрич.

Произведената продукция и приходите от услугите нарастват с бавни, но постоянни темпове. 

За периода 2014-2018 г. стойностите им се увеличават с близо 26%.

Приносът на община Балчик към областната икономика е 18,6% от цялата продукция, а населението е само 11,2%.

Към 2018 г. броят на предприятията в сектора на услугите съставлява 83,2% от всички, което според редица класификации отговаря на икономика на услугите.

Произведената продукция е 43,5%. По отношение на генерираните приходи се наблюдава 46,8% в сектора на услугите.

Туризмът, заедно със съпътстващите  услуги - търговия и транспорт, формират около 41% от приходите и 57,9% от заетостта (от наетитe лица). Основният продаван продукт е морски ваканционен туризъм, допълнен с балнеолечение и анимиран с културно-познавателни програми.

Най-много приходи в общината се генерират от дейност „Преработваща промишленост“ – 27% за 2018 г. 

На второ място е дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 26%.

Третата значима дейност по генерирани приходи е „Селско, горско и рибно стопанство“ – 16,6%.

Най-много предприятия  се  наблюдават  в  дейност  „Търговия,  ремонт на автомобили и мотоциклети“  –  33,1%,  втората  дейност,  която има по-голям дял сред предприятията е „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 15,8%. Всички останали дейности са представени от малък брой предприятия – под 10%. С 10,7% е дейност „Операции с недвижими имоти“.

Празници и обичаи

Община Балчик ежегодно изпълнява богат културен календар – освен основните официални и църковни празници, в него са включени и множество фестивали и културни мероприятия.

24-ти май e официален празник на гр. Балчик.