• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 11.07.2016 г.

Очакваме Вашите предложения и становища, относно промени :


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


            ОТНОСНО: Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик и публикуването на проекта на интернет страницата на Община Балчик, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.


    Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА

1. Причини за промените на настоящата Наредба са следните:

Предлаганият проект за Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик има за цел да актуализира подзаконовия нормативен акт във връзка с измененията на Закона за местните данъци и такси. Допълненията и измененията  публикувани и влезли в сила в ДВ бр.105/19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г., ДВ бр.14/20.02.02015 г., ДВ бр.35/15.05.2015 г. и ДВ бр.37/22.05.2015 г.  са препоръчани от Сметна палата и Окръжна прокуратура - Добрич след извършен одит и съответно проверка за законосъобразност на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

Въвеждането на нов «Данък върху таксиметров превоз на пътници» публикуван  в ДВ бр.32 от 2016 г. в сила от 01.01.2017 г. изисква допълването му в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, като нов Раздел VІІ «Данък върху таксиметров превоз на пътници».


2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

Предприемане на законосъобразни действия за актуализиране на подзаконовата уредба и прилагане на закона с цел премахването на предпоставки за тълкуване и използване на противоречиви практики при прилагането му.


3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:  

Повишаване приходната част на общинският бюджет - местни приходи. Очакваните приходи са допълнителна възможност за подпомагане развитието на Община Балчик като туристически център.


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, Регламент на Съвета №1083/2006г. както и с директиви на европейската общност свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗМДТ, ЗАП.


§1

В чл. 2 се добавя нова т.8

Други местни данъци, определени със закон.


§2

В чл.3 се добавя нова ал.4

Данъчните декларации по ал. 2 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


§3

В чл.5 се добавя нова ал.3

Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.


§4

Чл.11, ал.1 се изменя така:

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Ал. 2 се изменя така:

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

§5

Чл. 18, ал.1 се изменя така:

Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 01 март на същата година.


§6

В чл.25 се правят следните изменения и допълнения:

Ал.1 се изменя така:

При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 25 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

Създава се нова ал. 2

Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.§7

В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 4

Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.


§8

В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:

1.      Създава се нова ал.1

Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

2.      Създава се нова ал.2

Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или

2. ежемесечно - на електронен носител.

3.   Създава се нова ал.3

Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

    4.   Досегашната ал.1 става ал.4

    5.   Досегашната ал.2 става ал.5

    6.   Досегашната ал.3 става ал.6

    7.   Досегашната ал.4 става ал.7

    8.   Досегашната ал.5 става ал.8

    9.   Досегашната ал.6 става ал.9

  10.   Досегашната ал.7 става ал.10

  11.   Досегашната ал.8 става ал.11

  12.   Създава се нова ал.12

При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.


 §9

Чл.46 ал.1 се изменя така:

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски със следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.


§10

Чл.59 се изменя така:

Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.


§11

В глава втора се създава нов раздел VІІ с членове от  60 до 66

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 60 (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61 (1) Размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година се определя в размер на 500.00 лв.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 62 (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 63  Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 64 (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x  БМ

, където

12

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.


(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ

, където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 65 Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 66  Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик