На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 122 по Протокол № 12 от 16.05.2016 г. на ОбС - Балчик , Заповед № 677/21.06.2016 г . на кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от ПИ № 53120.505.2 по кад. карта на в.з „Фиш - фиш", гр. Балчик  - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за бързо хранене с площ 15 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 290,00 лв. /двеста и деветдесет лева/, без ДДС.   

2.Срок на договора - 5 /пет/ години

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да :

4.1.не променя предназначението на наетият част от имот;

4.2.да извършва дейност предмет на търга, а именно бързо хранене;

4.3.направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне;

Търгът ще се проведе на 18.07.2016 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.06.2015 г. до15.00 ч. на 15.07.2016 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 15.07.2016 г. до 16,00 ч. в нформационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова