• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 531по Протокол № 37/27.02.2016 г.; Решение № 123 по Протокол 12/16.05.2016 г. на ОбС - Балчик  и Заповед № 660/20.16.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

 

            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от брегоукрепително съоръжение /"Дамба"/ - публична общинска собственост, с площ 163,70 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик за разполагане на спомагателна атракционна тераса за извършване на ресторантьорска дейност.

                2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на поземлен имот за разполагане на спомагателна атракционна тераса за извършване на ресторантьорска дейност.

            2.1. Начална годишна наемна цена :

- 6 384,30 лв. /шест хиляди триста осемдесет и четири лева и тридесет стотинки/, без ДДС.Наемната цена е определена, съгласно НБНЦОПТ на ОбС - Балчик.

2.2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.

            2.3. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

            2.3.1. са регистрирани по ТЗ;

            2.3.2. притежават оборудвано заведение за хранене и развлечение на алея „Дамба";

            2.3.3. да са развивали и развиват дейност в областта на туризма;

            2.3.4. да нямат задължения към Община Балчик;

            Кандидатът спечелил конкурса следва да :

1.      спазва предмета на дейност , а именно ресторантьорска;

2.      не променя предназначението на наетия част от имот, а именно за разполагане на спомагателна атракционна тераса;

3.      След сключване на договора за наем, наемателя са задължава да направи необходимете постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на атракционна тераса.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.06.2016 г. до 08.07.2016 г. до 15,00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 08.07.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова