• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 22 и 23, 25  от НОАМДТЦУ приета с Решение № 266 по Протокол № 20 от 20.01.2012 г., изм. и доп. с Решение № 538 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г. на ОбС - Балчик, и Заповед 353/18.04.2016 г. на Кмета на Общ. Балчик.

 

      1. Обявява процедура за отдаване на свободни тротоарни площи общинска собственост по алея "Дамба" и алея "Двореца".

      2. Цел на процедурата : отдаване на тротоарни площи /3 м2/ за извършване на търговска дейност, съгласно одобрената от Кмета на Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ. Периода за отдаване на площите е от 01.06.2016 г. - 31.10.2016 г.

     2.1. Тротоарна такса в размер на 825,00 лв., без ДДС за търговска дейност, /2,00 лв. на м2 за периода от юни до септември и 1,00 лв. на м2 за месец октомври/, съгл. чл. 22, ал. 1,  4, 5, чл. 23, ал. 1 а/, ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик, приета с решение № 266/20.12.2012 г., изм. и доп. с решение № 538/27.02.2014 г.

     2.2. Тротоарна такса в размер на 2,00 лв. за 1 м2 на ден, без ДДС за детски и развлекателни игри, съгл. чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 3, чл. 25 от  НОАМТЦУ на ОбС - Балчик, приета с решение № 266/20.12.2012 г., изм. и доп. с решение № 538/27.02.2014 г.

      2.3. Тротоарна такса в размер на 825,00 лв., без ДДС за продажба и изготвяне на художествени произведения, /2,00 лв. на м2 за периода от юни до септември и 1,00 лв. на м2 за месец октомври/, съгл. чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/, ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик, приета с решение № 266/20.12.2012 г., изм. и доп. с решение № 538/27.02.2014 г.

     3. Всеки от кандидатите следва да :  

     3.1. Регистриран по Търговския Закон /по т. 2.1 и т. 2.2/.

     По т. 2.3 кандидатът следва да е завършил /или да се обучава към датата на подаване на заявлението/ в областта на изобразителното изкуство или да притежава майсторско свидетелство.

     3.2. кандидатства само за един обект.

     3.3. спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ, съгласно одобрената схема.

     3.4. да е коректен платец към Община Балчик.


       С предимство се  класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.

      Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното място следва да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик /гл. електромер на Общ. Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ.

        Преди започване на дейността де се съзира съответното длъжностно лице от ОбА - Балчик / Добри Добрев - гл. енергетик, тел. 0895/554 036 /, като му се предостави начални данни и дата на засичане. Същото ще бъде извършено и в края на летния сезон, за да се определи сумата за плащане.

        Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сувенири и др. след евентуално спечелване на мястото следва при упражняване на търговската дейност да използват единствено електричество за осветление. Същите могат да използват гл. електромер на Общ. Балчик или да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик, като разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летният сезон ще им бъде определена сума за плащане от Общ. Балчик.

          Фирмите, кандидатстващи за тротоарна площ - общинска собственост по алея „Дамба" с предмет на дейност детски и развлекателни игри, се задължават да посочат в Заявление - декларация за участие - м2 на които ще разположат съоръжението.

 

     4. Документи за участие в класирането :

     4.1. Документ /пр. квитанция/ за закупена Заявление - декларация за участие.

     4.2. Посочване на ЕИК за лица регистрирани по реда на Закона за Търговския регистър

     4.3. Декларация, че лицето няма задължения към Община Балчик /проверява се служебно/. - Приложение № 3

    4.4. Декларация, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право. - Приложение № 2  

     4.5. Заявление - декларация за участие по образец - Приложение №1.

     4.6. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнасящо се до използване на електроенергия по време на летния сезон.

     4.7. Копие от диплома /в областта на изобразителното изкуство/, копие от студентска книжка /за обучаващите се към датата на подаване на заявлението/ или майсторско свидетелство.


    Закупуването на Заявление - декларация за участие в размер на 2,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 21.04.2016 г. до 16,00 ч. на 13.05.2016 г. включително на касата на ОбА - Балчик.

     Крайният срок за приемане на предложения за участие е 13.05.2016 г. до 16.20 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21 ІХ" № 6.

      В седем дневен срок след крайната дата на приемане на предложенията за участие, комисията разглежда постъпилите заявления и изготвя списък на одобрените кандидати. Списъкът се представя за съгласуване на Кмета на Община Балчик, след което се поставя на видно място на информационното табло в Община Балчик.

      Сумите по т. 2.1, 2.2 и 2.3 следва да се заплатят от одобрените кандидати в срок от 23.05 до 31.05.2016 г. на Касата на Община Балчик. На заплатилите ще им се издаде Разрешение, съгласно чл. 23, т. 2 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.

      


     За справки : тел. 0579/7 - 10 - 54 Веселина Маринова.