• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 12.04.2016 г.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, публикуваме предложение за изменение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРОЕКТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.

Очакваме Вашите предложения и становища.
    
Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА

1.    Причини за промените на настоящата Наредба са следните:


Предлаганият проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик има за цел да актуализира заложените критерии за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, в съответствие с чл.99а от Закона за движението по пътищата /посл. изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г./. Един от изискваните документи, заложени в действащата Наредба е копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) над 71%, вследствие сърдечни, белодробни, зрителни заболявания или над 50%, при заболяване на опорно-двигателния апарат. За да разширим кръга от правоимащи жители на Община Балчик, които биха могли да се възползват от услугата, предлагаме директно приложение на чл.99а от Закона за движението по пътищата, съгласно който карти за преференциално паркиране се издават на всички хора с трайни  увреждания със степен на намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

2.    Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

Предлаганите промени целят да се избегне дискриминационното поставяне на лице на основата на увреждане в по-неблагоприятно положение в сравнение с друго лице, което е било, е или би могло да бъде поставено в сравними сходни обстоятелства, както и стриктно да бъдат спазени Закона за движението по пътищата и Закона за интеграция на хората с уврежданията.

3.    Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

   
За прилагане на предлаганите промени в Наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

4.    Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

При привеждане на изискванията при издаване на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, в съответствие с чл.99а от Закона за движението по пътищата, по-голям брой хора с трайни увреждания, жители на Община Балчик ще могат да ползват карта за паркиране на определените за целта места.


5.    Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Картата за паркиране отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.


    Изменения в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик

„Чл.28, ал.5 Необходими документи:

-   копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) над 71% вследствие сърдечни , белодробни , зрителни заболявания или над 50% при заболяване на опорно-двигателния апарат; (сверява се с оригинала при подаване на документите)

-    копие от лична карта/за децата копие от удостоверение за раждане и копие от
личната карта на родител (сверява се с оригинала при подаване на документите)

-    актуална цветна снимка"

се променя както следва:

„Чл.28, ал.5 Необходими документи:
1.    копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) със и над 50% (сверява се с оригинала при подаване на документите)
2.    представяне на лична карта /за децата - удостоверение за раждане и копие от
личната карта на родител/
3.    актуална цветна снимка"Николай Ангелов
Кмет на Община Балчик