• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 

Община Балчик е бенифициен по Договор номер BG05M9OP001-2.002-0132-C01 от 01.12.2015 г. - „Приеми ме 2015", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015" - ОП РЧР 2014-2020 година.

   Съгласно чл. 2 от Договора, изпълнението на дейностите започва от 01.12.2015 г. със срок за изпълнението му - 32 (тридесет и два) месеца. В чл. 5, като партньори на конкретния бенефициент (Агенция за социално подпомагане - АСП), са утвърдени 82 общини от 28-те области на страната, в т.ч. общината, която представлявате. Това са общините, потвърдили участието си с Приложение 1 - Декларация за партньор, неразделна част от проектното предложение, представено от АСП на Управляващия орган на 12.10.2015 година.

  Процедура BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015" по ОП РЧР 2014-2020 г. допълва и надгражда операция BG051РО001­5.2.11 - „Приеми ме" по ОП РЧР 2007-2013 г. - проект „И аз имам семейство", чийто срок на изпълнение е до 31.12.2015 година.

  Публикация по проекта на стр. 3, брой 13 от 2016 г. на вестник Балчик.