• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2016 г., Приета с Решение 42 по Протокол № 6 от 28.01.2016 г., доп. с Решение 76 по Протокол № 8 от 7 март 2016 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

   180 000

2.

Отдаване под наем на земеделска земя

   850 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

 1 030 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

   900 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

     10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

   700 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

1 610 000


Всичко приходи

2 640 000


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

    30 000

2.

За оценки

      3 000

3.

За обявления

      1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

      5 000


Всичко разходи

    39 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

30 бр. павилиони, всеки с площ 4 м2 по алея „Двореца" гр. Балчик

нови

2

Терен с площ от 20 м2 за павилион за бързо хранене в.з. „Фиш-фиш"

нов

3

Бюфет за закуски в ОУ „Антим І" гр. Балчик

нов

4

7 бр. кабинети плюс по 1/7 ид. част от манипулационна в „МЦ І" - ЕООД  гр. Балчик

нови

5

1 бр. стоматологичен кабинет плюс ½ манипулационна и ½ коридор в здравна служба с. Оброчище 

преходен

6

2 броя стоматологични кабинети  в „МЦ І" ЕООД гр. Балчик


7

Паркинг „Двореца" гр. Балчик

нов

8

50 бр. паркоместа по алея „Ехо" и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" гр. Балчик

нов

9

Тротоарно право алея Дамба и алея Двореца

преходен

10

Тротоарно право пред търговски обекти в гр. Балчик

преходен

11

Обособени части от имоти за поставяне на рекламни табели

преходен

12

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

преходен


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 1 035 м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

2

Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 621 м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

3

Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 679 м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

4

Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 645 м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

5

Незастроен ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 703 м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

6

Незастроен ПИ № 02508.51.465 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 784 м2 /УПИ ХІІ, кв.7 по ПУП на в.з. "Бели скали"/ 

преходен

7

Незастроено дворно място с площ 1289 м2, представляващо ПИ № 48982.501.256 по кад. карта на с. Царичино /УПИ VІІ, кв.32 по ПУП на с. Царичино/

преходен

8

Незастроено дворно място с площ от 1718 м2, представляващо ПИ № 67951.501.954 по кад. карта на с. Соколово /УПИ І, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

9

Незастроено дворно място с площ от 1503 м2, представляващо ПИ № 67951.501.955 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

10

Незастроено дворно място с площ от 1573 м2, представляващо ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

11

Незастроено дворно място с площ от 1559 м2, представляващо ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

Преходен

12

Незастроено дворно място с площ от 1643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

13

Незастроено дворно място с площ от 1071 м2, представляващо ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

14

Незастроено дворно място с площ от 1098 м2, представляващо ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

15

Незастроено дворно място с площ от 1293 м2, представляващо ПИ № 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово / УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на с. Соколово/

преходен

16

Незастроено дворно място с площ от 1 348 м2, представляващо ПИ № 67951.501.812 по кад. карта на с. Соколово,/УПИ ІІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

17

Незастроено дворно място с площ от 1 275 м2, представляващо ПИ № 67951.813 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ІV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

18

Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ № 67951.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

19

Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

20

Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

21

Незастроено дворно място с площ от 1 643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.817 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

22

Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

23

Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ № 67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

24

Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ № 67643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

25

Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

26

Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

27

Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

28

Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

29

Незастроено дворно място с площ от 1558 м2, представляващо ПИ № 58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

30

Незастроено дворно място с площ от 1848 м2, представляващо ПИ № 58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

31

Незастроено дворно място с площ от 2 079 м2, представляващо ПИ № 58270.501.223 /УПИ І и ХІІІ кв. 22 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

32

Пункт за изваряване на ракия, ведно с прилежащо дворно място с площ от 1015 м2 - ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа.

преходен

33

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

преходен

34

Дворно място в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

35

ПИ № 66250.501.76 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. Сенокос/ с площ от 1540 м2.

преходен

36

ПИ № 66250.501.624 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ І-106, кв. 39 по ПУП на с. Сенокос/

преходен

37

ПИ № 66250.501.442 по кад. карта на с.Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХVІ, кв.29 по ПУП на с. Сенокос/

преходен

38

ПИ № 66250.501.389 по кад. карта на с.Сенокос, общ.Балчик, /УПИ ХІV, кв.45 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1009 м2.

нов

39

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з"Двореца", с площ от 3 400.00 м2/

преходен

40

ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1897 м2

преходен

41

ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2  

преходен

42

ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

43

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3391 м2

преходен

44

ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 2 283.00 м2/

преходен

45

ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 4 294.00 м2/

преходен

46

Незастроено дворно място с площ от 427 м2  ПИ № 02508.74.216 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХХ, кв. 45 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

47

Незастроено дворно място с площ от 384 м2 ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/

Преходен

48

Незастроено дворно място с площ от 338 м2 ПИ № 02508.72.246 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/

нов

49

Незастроено дворно място с площ от 807 м2 ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

50

Незастроено дворно място с площ от 499 м2 ПИ № 02508.72.16 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

51

Незастроено дворно място с площ 409 м2 - ПИ 02508.74.260 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІІІ,  кв. 50  по ПУП на гр. Балчик/

преходен

52

Незастроено дворно място с площ от 414 м2 - ПИ № 02508.74.252 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.50 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

53

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 1300 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

54

Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 02508.87.108 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

55

Незастроено дворно място с площ от 1552 м2 ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І,,кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/

преходен

56

Незастроено дворно място с площ от 1046 м2 ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

57

Незастроено дворно място с площ от 1455 м2 ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

58

Незастроено дворно място с площ от 1316 м2 ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

59

Незастроено дворно място с площ от 1226 м2 ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

60

Незастроено дворно място с площ от 1288 м2 ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

61

Незастроено дворно място с площ от 1301 м2 ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

62

Незастроено дворно място с площ от 1136 м2 ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

63

Незастроено дворно място с площ от 1610 м2 ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

64

Незастроено дворно място с площ от 1476 м2 ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

65

Незастроено дворно място с площ от 1480 м2 ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

66

Нежилищна сграда с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3 

преходен

67

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2/

преходен

68

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2/

преходен

69

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2/

преходен

70

Земеделска земя V категория с площ от 21 013 м2 - ПИ № 53120.48.4 по кад. карта на с. Оброчище

преходен

71

Земеделска земя VІ категория с площ от 3000 м2 - ПИ № 44882.22.100 по кад. карта на с. Ляхово

преходен


Община Балчик има намерение да продаде на лицата, които ги обработват:

- лозя в землището на с. Рогачево и гр. Балчик, представляващи маломерни имоти от общинския поземлен фонд

- неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик в м. "Двете чешми"


Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя с отстъпено право на строеж.Община Балчик има намерение да удовлетворява молбите на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.
В. Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди възмездно право на строеж на жители на Община Балчик за изграждане на жилищни сгради


1

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 450.00 м2/

преходен

2

ПИ № 02508.74.287 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ VІІ-287, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 452.00 м2/

преходен

3

ПИ № 02508.74.259 по кад. карта на гр. Балчик / УПИ ХІІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик с площ от 422 м2/

преходен

4

ПИ № 02508.74.258 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик с площ от 412 м2/

преходен

5

ПИ № 02508.74.253 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик с площ от 443 м2/ 

преходен

6

ПИ № 02508.74.254 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик с площ от 426 м2/

преходен


Г. Безвъзмездно предоставяне на имущество, доп. с Решение 76, Протокол № 8 от 7 март 2016г


1.

Незастроен терен с площ от 500 м2, представляващ част от УПИ ІІІ - За болничен комплекс, кв.318 по ПУП на гр. Балчик, част от ПИ № 02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2016 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината