• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС - Балчик, Решение № 660 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 250/18.03.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на :

          1.1. 11 бр. рекламно информационни елементи всеки с площ 0,54 /обща площ 5,94 м2/, разположени на стълбове на улично осветление по улиците в гр. Балчик

               2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи.

3. Начална годишна наемна цена :

297,00 лева /двеста деветдесет и седем лева/, без ДДС.

              4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.

           5. Допускане до конкурса :

           5.1. регистрирани по Търговския закон

           5.2. да нямат задължения към Община Балчик

             След спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на рекламно - информационни елемента.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.04.2016 г. до 15.04.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.04.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова