• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС - Балчик, Решение №70 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 249/18.03.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

 

            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

1.1.    Паркинг "Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик

1.2.    50 броя паркоместа по алея "Ехо" /от летен кинотеатър до паркинг "Двореца"/ и 40 бр. паркоместа по ул. "Албенски път" /от паркинг "Двореца" до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 м2

               2. Цел на конкурса : отдаване под наем на паркинг и паркоместа

3. Начални годишни наемни цени :

по т. 1.1. - 5 639.40 лв. /пет хиляди шестстотин тридесет и девет лева и четиридесет стотинки/, без ДДС

по т.1.2.  - 4 212.00 лв. /четири хиляди двеста и дванадесет лева/, без ДДС

4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.

            5. Допускане до конкурса :

 5.1. Кандидатите за участие по т. 1.1. следва да :

1. са регистрирани по Търговския закон;

2. са упражнявали същата дейност, предмет на конкурса;

3. не променят предназначението на наетият имот;

4. инвестират в инфраструктурата на обекта през целият наемен период - боядисване на пътната маркировка на паркинга и подобряване на настилката му, поддръжка на осветителните тела, подмяна на железните колчета и въжета, разположени към главния път с кашпи и цветя; 

5. да вложат инвестиции в имота не по - малко от 5 000 лв. годишно;

6. осигурят работни места : минимум 5 бр.; 

7. предложат преференциални цени за таксуване на електромобили;

8. поставят преместваем обект /тип каса/, съгласно разпоредбите и съгласувано с Община Балчик;

9. подържат в чист вид имота;

10. предложат преференциални цени за таксуване на автомобили, собственост на жители на Община Балчик;

11. нямат задължения към Община Балчик;


5.2.Кандидатите за участие по т. 1.2. следва да :

1. са регистрирани по Търговския закон;

2. са упражнявали същата дейност, предмет на конкурса;

3. не променят предназначението на наетият имот;

4. инвестират в инфраструктурата на обекта през целият наемен период - боядисване на пътната маркировка на паркоместата и подобряване на настилката му; 

5. да вложат инвестиции в имота не по - малко от 1 000 лв. годишно;

6. осигурят работни места : минимум 2 бр.;

7. предложат преференциални цени за таксуване на електромобили;

8. подържат в чист вид имота;

9. предложат преференциални цени за таксуване на автомобили, собственост на жители на Община Балчик;

10. нямат задължения към Община Балчик;


       Кандидатите могат да участват и за двата имота, описани в т. 1.1 и т. 1.2.

       Участникът, спечелил публично оповестеният конкурс и сключил договор за наем за паркинг "Двореца" се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята, вадеща до АПК "Двореца".


         Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 31.03.2016 г. до 14.04.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 14.04.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова