• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен или краткосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Балчик и Община Аксаково" обект на интервенция „ гр.Балчик- Ак баир", аварийно укрепване ул."Г.Бенковски", финансиран от Фонд"Солидарност" за щетите от бедствия  от 19 юни 2014г., по ДБФП №2014BG16SPO001-020  и Споразумение за партньорство РД-02-30/27.04.2015г., относно сключване на договор за кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

1. Общи параметри на проекта -  Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Балчик и Община Аксаково" обект на интервенция „ гр.Балчик- Ак баир", аварийно укрепване ул."Г.Бенковски".                                           
Бюджет на проекта допустими разходи  - 337 510,95  лева с ДДС.

2. Начин на финансиране на проекта: финансиране от Фонд Солидарност : 249 984,80  лв. с ДДС и собствен принос: 87 526,15  лв. с ДДС .

3. С получено авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ се формира размера за:
Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД:, 237 205, 91 с ДДС за необходимото съфинансиране.

4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг, чл.45, ал.1, т.1 букви  от "а" до "ж" от ЗПФ.

 - 237 205,91 - съфинансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.

5. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ:
- до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване /за съфинансиране/


Обсъждането ще се проведе на 12.04.2016. / вторник/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик