• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

ЗА 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА БАЛЧИК

(приет с Решение № 73 по Протокол № 7 от 25.02.2016 год.

на Общински съвет - Балчик)

 

 

 

            ВЪВЕДЕНИЕ


Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България.

            Настоящият план определя целите и приоритетите на политиката на Община Балчик за младите хора, както и финансовите ресурси за реализирането й в краткосрочен ежегоден план в съответствие с Националната стратегия за младежта (2010-2020) и Стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Държавните политики за младите хора предвид стратегията и приоритетите за тяхното развитие, предвидени в стратегическите документи на Европейския съюз и Съвета на Европа за периода 2010 - 2020г.  са заложени в Закона за младежта, приет през 2012 година (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.,изм.и доп. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013г. и бр.14 от 20 Февруари 2015г..) формира

            Съгласно чл.16, ал.3 от Закона за младежта, Годишният общински план съдържа:
1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община;

2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младите хора и мерки за постигането им;

3. Описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта;

4.Организация и координация на дейностите за постигане на целите;

5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта;

6. Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.

            Общинският годишен план за младежта е стратегически документ, чрез която се изпълнява националната политика за младите хора, формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта. Планът е разработен в изпълнение на Закона за младежта и приоритетите за развитие на младите хора, заложени в управленската програма на Кмета на Община Балчик.

           

            ЦЕЛЕВА ГРУПА:

            Дейностите в плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст между 15 и 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.


I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА

 

1.      Демографска характеристика

            Община Балчик се състои от 22 населени места, от които 1 град и 21 села. Населението на община Балчик по последни данни от ГРАО към 03.02.2015 г. по постоянен адрес е 22151 души, а населението само на гр. Балчик е 13565. Тенденцията да намалява броят на населението е характерна за всички населени места. Процесът на обезлюдяване, характерен и за страната като цяло, не засяга община Балчик с темповете, които са характерни за преобладаващата част от общините в страната. За периода 2011 -2015 г. населението в общината намалява с 568 души от жителите по постоянен адрес и 397 от жителите по настоящ адрес, а общинският център Балчик намалява със 198 д., в това число и на младите хора, които представляват около 22 % от броя на населението.

2.     Образование

            На територията на община Балчик има 7 общински училища с общ брой на учениците през учебната 2015/2016 година 1586, а броят на ученици между 15 и 18 години /9-12 клас/ е 258. Средните общообразователни училища са 2, като и в двете има паралелки за професионална квалификация в гимназиален етап по специалности  и професии в областта на туризма „Готвач" и „Администратор в хотелиерството". В паралелките за професионална квалификация в двете СОУ в Балчик и Оброчище се работи по създаване на трайни връзки между бизнеса и образователните институции с оглед професионално насочване и придобиване на знания и умения, търсени от работодателите и съобразени с конкретни работни места. В Помощното училище интернат „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево учениците с умствени увреждания получават професионална подготовка в девети и десети клас по специалност „Работник в заведенията за обществено хранене"

            Друг център за образование е Общински детски комплекс - Балчик, в който над 800 деца и ученици развиват своите интереси в 52 организирани форми - клубове, кръжоци, състави, школи и пр. от направленията „Наука и техника", „Изкуство", „Спорт и туризъм".

            Възможности за обучение на  младите хора от общината предоставят школите по изкуства към читалищата, спортни клубове и др. Училищата в общината имат възможност да работят по международни проекти и това дава възможност на учениците да контактуват и разменят информация с ученици от други европейски  страни, да получава информация за европейските структури и законодателство.


3.      Здравословен начин на живот

              В регистрираните здравни кабинети в детски градини и училища в община Балчик медицинските специалисти работят по Национални програми за промоция на здравето и профилактика на болестите и оказват първа долекарска медицинска помощ на децата и учениците. На територията на общината съществуват три  болнични заведения  с общо 242 легла: МБАЛ „Балчик"  -  с 92 легла, Държавна психиатрична болница с 90 легла; Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата с 60 легла.

Работят пет медицински центъра, лечебни заведения за извънболнична помощ, от които един в гр. Балчик  -  „Медицински център" ЕООД Балчик, два в „Албена" и два в с. Кранево. В град Балчик функционира филиал на Център за спешна медицинска помощ-Добрич, една медико-диагностична и медико-техническа лаборатория и една микробиологична лаборатория. Разкрити са 17 практики за доболнична лекарска помощ и 11 практики за дентална медицина.

            Периодично през годината се изнасят лекции от здравни специалисти, относно здравословния начин на живот и хранене. В превенция на тютюнопушенето  и употребата на алкохолни и наркотични вещества се провеждат постоянни информационни кампании, които включват раздаване на листовки, брошури и прожекция на филми.

            В община Балчик активно работят 11 спортни клуба, 1 професионален и 5 аматьорски футболни клуба. Спортни обекти за масов спорт са спортните площадки и физкултурните салони в училищата, футболното игрище с изкуствено покритие, стадионите и спортните бази в населените места извън Балчик, няколко частни спортни зали. За високи спортни постижения се ползват професионално: новата база на стадион „Черноморец" Балчик, стадионите в село Оброчище, стадионите и спортните бази в КК „Албена", нов полигон за хвърляния и тренировъчно игрище за лека атлетика. Спортистите в клубовете на възраст 15 - 29 година са над 500.


4.      Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение. Достъп до социални и специализирани услуги

            В община Балчик през м. септември 2013 г.е разкрита нова социална услуга ЦОП, с капацитет 15 места и численост на персонала 2.5 щата. Услугата е разкрита с Решение на Общински съвет, като държавно делегирана дейност. С договор за управление на социалната услуга, община Балчик възлага предоставянето на социалната услуга на „Соник Старт" ООД.

            От м. декември 2014 г. в нашата община се предоставя услугата от резидентен тип - Център за настаняване на деца/младежи без увреждания, по проект към проект "Детство за всички", който от м. октомври 2015 г. е делегирана от държавата дейност с капацитет 14 места и численост на персонала 11 души.

            Услугата ,,Обществена трапезария" се ползва от деца и младежи с доказани социални нужди. Услугата се предоставя непрекъснато по проект ,,Обществена трапезария" финансиран от фонд Социална подкрепа или от ОП. Община Балчик работи по проект „Приемна грижа", който вече е утвърдена услуга със 7 професионални семейства и 4 настанени деца в момента. Основната цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.


5.      Достъп до информация и услуги

            На територията на община Балчик работят 10 читалища с библиотеки, от които 2 са в град Балчик и 8 - в селата от общината. Шест от читалищата са оборудвани с компютърни конфигурации, мултимедия и мултифункционални устройства по програма „Глоб@лни библиотеки". Също така, на разположение на гражданите и гостите са два информационни туристически центъра в Балчик и Кранево.


6.      Гражданска активност на младите хора и развитие на младежкото доброволчество

            На територията на община Балчик действа само една организация, занимаващи се с младежки дейности - Общински ученически парламент, който е неформална структура към Общински детски комплекс Балчик по подобие на Общински съвет, съставен от 21 членове, избрани чрез демократични избори сред всички млади хора от общината на възраст между 12 и 19 години, с мандат 1 години. В четири от училищата са изградени ученически съвети с функция да обединяват младежите.

            В 10-те читалища на територията на община Балчик и в Общинския детски комплекс творят и се развиват  голям брой младежи, организирани в различни групи по интереси. Общият брой на младежките формации в читалищата на територията на община Балчик е около 20, творящи в областите фолклор - песни и танци, танцова школа, хорова школа, вокални групи, балетни формации,  музикални школа, театрален състав и др.

 

7.      Ролята на младите в превенцията на престъпността

            В община Балчик действа Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица до 30 юни 2015 година са образувани общо  9 преписки с 10 нарушители. МКБППМН и обществените възпитатели работят активно с училищните комисии за първична превенция. Провеждат се различни кампании с участие на младежи за превенция на насилие, агресия, наркомании, Анти СПИН кампания, програма за здравословен начин на живот и програма за сексуална просвета. В училищата се провеждат кампании по безопасност на движението и превенция на престъпността, прожекции на филми и презентации със съдействието на служители от РУП.


II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА

Приоритет.1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие на младите хора и ограничаване на младежката безработица.

Специфична цел.1.:  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на младите хора в община Балчик.

Приоритет 2. Насърчаване здравословен начин на живот.

Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;

Специфична цел 2:  Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни социални явления;

Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора.

Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение.

Приоритет 4. Развитие на младежкото доброволчество.

Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството;

Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.

Специфична цел:  Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;

Специфична цел:  Формиране  на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения живот;

Специфична цел:  Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;

Приоритет.6.Развитие на младите хора в малките населени места и  селските райoни.

Специфична цел:  Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места.

Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международен диалог.

Специфична цел:  Популяризиране на човешките права и европейските институции;

Приоритет 8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

 Специфична цел:  Формиране на информационна политика, насочена към младите хора;


III. ДЕЙНОСТИ - ПО ПРИОРИТЕТИ:

 

Приоритет.1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие на младите хора и ограничаване на младежката безработица.

Специфична цел.1.:  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на младите хора в община Балчик.

-         Д 1: Използване на разнообразните програми и проекти на национално ниво за кариерно развитие на младите хора;

-         Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;

-         Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;


Приоритет 2. Насърчаване здравословен начин на живот.

Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;

Специфична цел 2:  Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни социални явления;


Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Февруари - март

Общински ученически игри

Общински бюджет

Община Балчик

7 април Ден на здравето

Кампания по училищата с участие на родители, на тема ,,Превенция на зависимости, сексуално поведение и здравословен начин на живот";

Общински бюджет,

Здравни работници в училищата

Специалисти от РЗИАприл

Тренинг - обучение на млади хора и общинско състезание ,,Оказване на първа медицинска помощ" и ,,Поведение при бедствия и аварии"

Общински бюджет

Община Балчик

17 май Ден на спорта

Организиране на спортен празник - различни спортни занимания и привличане на голям брой млади хора от общината

Общински бюджет

Училища, ОДК

22 май

Провеждане  на традиционен общински крос „Не на дрогата"

Общински бюджет

Община Балчик

Ротари клуб Балчик

22 октомври - Международен ден без насилие

Прожекция на филм

Общински бюджет

МКБППМН

Ноември

Общински футболен турнир в памет на  Светлозар Джилянов

Общински бюджет

ФК „Черноморец"

1 декември- Световен ден за борба със СПИН

Информационна кампания; презентации

Общински бюджет

Училища, съвместно с РЗИ Добрич

 

Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора.

Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение.

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

1 март- Баба Марта

Изработване на мартенички в ОДК, ЦОП и ЦНСТ

Общински бюджет

Общински ученически парламент

8 април

Международен ден на ромите

Общински бюджет

Община Балчик

 

Приоритет 4. Развитие на младежкото доброволчество.

Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор


март

Честване годишнина от създаване на  Общински ученически парламент Балчик,

Общински бюджет,

Бюджет ОДК

ОДК, ОУП

22 април Ден на Земята

„Зелено училище" и др. инициативи по училища. Засаждане на цветя, храсти и дръвчета

Общински бюджет

ОДК Балчик

Ноември

Ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия

 „Цветна пътека" - поставяне на цветя от ученици на пешеходните пътеки в близост до училищата

Общински бюджет

Общински ученически парламент, ученически съвети

 

Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.

Специфична цел:  Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;

Специфична цел:  Формиране  на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения живот;

Специфична цел:  Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март - април

Общински конкурс „Моята България" - изобразително, приложно, музикално, танцово изкуство, литературно творчество, мултимедия, фотография.

Общински бюджет

Бюджет ОДК

ОДК Балчик

25 май


юни

Празник на абитуриентите - изпащане на абитуриентски бал

Празник на зрелостниците - връчване на дипломи

Общински бюджет

Община Балчик, СОУ „Христо Ботев", СОУ „Хр. Смирненски"

юни

Международен хоров Фестивал „Черноморски звуци" - с участие на младежи от цялата страна и от чужбина;

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, Сдружение „Музикален свят"

Юни

Международен филмов фестивал на късометражното кино

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик

Фондация „Формат СФФ"

юли

Международен фестивал „Светът в детските длани"

Общински бюджет

Община Балчик

Школа по английски език

Септември

Танцов фестивал - „Море от ритми", с участието на млади хора от страната

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, сдружение „Море от ритми"

Септември

Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика"

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик

Сдружение „Виа Понтика 2010"

Ноември Ден на народните будители

Организиране на инициативи за отбелязване на деня с участие на младежи

Общински бюджет

Училища, ОДК

Ноември - декември

Благотворителни инициативи в училищата, ОДК и читалищата - за подпомагане на деца и младежи в нужда

Общински

Община Балчик, училища, ОДК

Декември

Общински конкурс „Здравей Коледа" - картички, рисунки, сурвачки, литературно творчество

Общински бюджет, ОДК

ОДК, училища


Приоритет.6.Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни.

Специфична цел:  Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места.

Д 1: Използване на национални програми за кариерно развитие на младите хора;

Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;

Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;


Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международен диалог.

Специфична цел:  Популяризиране на човешките права и европейските институции;

Д 1: Информационни кампании;

Д 2: Техническа подкрепа от Община Балчик на младежи, желаещи да участват в различни проекти от новия програмен период;


Приоритет8.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на    престъпността.

 Специфична цел:  Формиране на информационна политика, насочена към младите хора;

-         Д 1: Провеждане на информационна кампания от МКБППМН за насърчаване активното участие на младите хора в превантивни програми и кампании.

       

            Заложените инициативи в настоящия план са съвместни за Община Балчик и други структури, работещи на територията й. При организацията и осъществяването на дейностите се включват младежи от повече от една организация и институция. Този начин на организация допринася за сплотяване на младежите, опознаването им, подобряване на комуникативността и работата им в екип.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

            Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и

оперативното взаимодействието на общинско ниво между:

-         Общинска администрация - Балчик;

-         Дирекция "Бюро по труда"-Балчик

-         Училища и ОДК

-         Читалища

-         Спортни клубове;

-         Неправителствени организации

-         Нечленуващи млади хора

            Организацията и координацията на дейностите от плана се осъществява от:

- Общинска администрация, чрез отдел ,,Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности"

- ОДК - Балчик

- Младежки и неправителствени организации - спортни клубове и др. формации;

- Училища, читалища и други.


V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

            Изпълнението на плана ще се наблюдава текущо през годината чрез отчитане постигането на индикатори:

- Брой изпълнени инициативи.;

- Брой млади хора, участвали в дейностите;

            Оценка на плана ще бъде извършена с изготвяне на отчет за 2016 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020.

            Актуализацията на плана се осъществява по реда на неговото приемане - с решение на Общински съвет-Балчик.


VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА-

            Дейностите за реализация на плана ще се популяризират чрез:

- сайта на Община Балчик

- местните електронни и печатни медии;

- сайтове на училища, читалище, спортни клубове и др.;

- други подходящи форми.


            Ресурси за реализация на общинския план и подпомагане на младежките         организации

            Във връзка с изпълнението на общинския план за младежта за 2016 г. и във връзка с разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закон за младежта, Община Балчик подпомага дейностите и проектите на младежките организации, имащи това качество по смисъла на закона за младежта, като осигурява ефективно партньорство и подкрепа изразяваща се в приоритетно разглеждане исканията на младежките организации, съфинансиране и финансиране на младежките проекти.

 

Годишният план за младежта е приет с Решение № 73 по Протокол № 7 от 25.02.2016 год. на Общински съвет - Балчик.