• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаПОКАНА

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК И ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВОУважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на община Балчик и община Генерал Тошево,

 

След проведено обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор в Балчик и Генерал Тошево, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие".

Учредителното събрание ще се проведе на 18.03.2016 г. от 14:00 часа в гр. Балчик, сградата на Общинска администрация, Заседателна зала ет.1, пл.„21ви септември" №6, при следния проекто-дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Балчик - Генерал Тошево";

2. Приемане на Устав на сдружението;

3. Избор на Управителен съвет на Сдружението;

4. Приемане на правила в Обществена полза;

5. Други.

Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на Местна инициативна група, трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление на юридически лица на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в сградата на община Балчик, пл. „21ви септември" №6, стая 109. Тел: 0895554021; email: m.dimitrov@balchik.bg, лице за контакт: Димитър Димитров - гл. експерт ЕМС.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредително събрание, която е на разположение на горепосочения адрес.