• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 16.02.2016 г.

ОБЩИНА БАЛЧИК

в партньорство със

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ"

 

            Във връзка с проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас" по Европейска програма  за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн - „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа"

ОБЯВАВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Необходими документи

- Заявление до кмета на община Балчик, /Приложение №1/;

- Копие от диплома за завършено средно образование

- Автобиография /Приложение №2/

- Мотивационно писмо

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани.

2. Да притежават диплома за завършено средно образование.

3. Да принадлежат към местната уязвима етническа общност.

4. Да познават здравните и социални проблеми на общността.

5. Да владеят езика на общността

6. Да притежават компютърна грамотност (MS Word, Internet).

7. Да притежават комуникативни умения.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор":

- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

- Посредничество между уязвимите групи и здравните и социалните служби;

- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

- Подпомагане при попълване на различни документи;

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура

Начин на провеждане на конкурса - в рамките на един ден

 Конкурсът се провежда от комисия, в която се включват представители на Община Балчик, на местната уязвима общност, на РЗИ Добрич, на Национална мрежа на здравните медиатори, Общопрактикуващ лекар.

1. Първи етап - комисия разглежда подадените документи за съответствие с обявените изисквания.

2. Втори етап - провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Място и срок за подаване на документите: 

Документите се подават на следния адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември" № 6, Информационен център, Гише № 4, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа.

Краен срок за подаване на документите: 22.02.2016 г., 16:30 часа

За информация: Отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", телефон 0579 710 52; 0895554020.


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ (ZIP)