• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А  П  О  В  Е Д

№ 99

Балчик  01.02.2016 г.


 На основаниие чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с решение № 328/25.01.2002 г.), чл. 24, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с решение № 266/20.12.2012 г., изм. и доп. с решение № 538/27.02.2014 г. на ОбС - Балчик), във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

1. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 15.02.2016 г. до 10.03.2016 г., както следва :

1. Пл."Рибарски" - до автобусни спирки.

2. Център  - до овтоспирка  пл."21-ви септември"

3. Пред мебелна къща "Круни"

4. Пл."Възраждане" - до автобусната спирка

5. Кв."Балик"-  общински пазар

6. Кв."Балик" - до автобусна спирка /пред сладкарница "Шоколино"/

7. Кв. "Балик" - пред търговски комплекс "Форум"

8. Кв. "Левски" - до автоспирка /"Акапулко"/

2. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.

3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и  се сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение  и на  Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик