• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Община Балчик подписа договор за безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности" към Мярка 19. „Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.(ПРСР).

С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на местно партньорство, което да стартира прилагане на подход „Водено от общността местно развитие" на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.

В рамките на проекта е предвидено изпълнение на следните дейности:

1. Учредяване на публично-частно партньорство (МИГ), в което могат да  участват общините Балчик и Генерал Тошево и юридически лица от двете общини

2. Популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;

3. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

4. Проучвания и анализи на територията;

5.  Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

6. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Местното партньорство ще прилага подхода „Водено от общността местно развитие"/Лидер с цел:

- насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;

- опазване на околната среда чрез насърчаване на ресурсната ефективност и чрез дейности за превенция и управление на риска;

-  използване потенциала на културното наследство;

- фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;

- насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

-повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности;

- подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението.