• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Община Балчик е партньор на Агенцията за социално подпомагане по проект BG05M9ОP001-2.003„ПРИЕМИ МЕ 2015", който допълва и надгражда операция „Приеми ме", финансирана по ОП РЧР 2007­2013 г. Тя допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа", както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.

Проектът е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа" за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци.

Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „И аз имам семейство"- BG051PO001-5.2.11-0001-C0001, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013,  приемни родители, могат да преминат към проект „Приеми ме 2015" с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства, недопускане на възможност за прекратяване на настаняването, потвърдено от съда на тези деца и попадането им обратно в специализирана институция за деца.

Обща цел на проекта: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа" и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.

Специфични цели на проекта:

  • Да продължи и се надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
  • Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
  • Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3­годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа" за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
  • Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство; по­голяма сигурност и ефективност на работещите.

Проектът се изпълнява  в съответствие с: Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България" и Плана за действие за нейното изпълнение; Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 година.

Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 2008­2018 г. ­ осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.


Допълнителна информация по проекта може да намерите ТУК.