• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик  е партньор  на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по проект „Нови възможности за грижа", който се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенцията и Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

По Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" на 22 потребители се предоставя социалната услуга „личен асистент".

Дейностите, изпълнявани по проекта са:  

- Подаване на заявления от потребителите.

- Извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален бюджет за ползване на услугата от Дирекция „Социално подпомагане" - Балчик.

- Подбор на личните асистенти.

- Обучения на личните асистенти (поддържащо и въвеждащо обучение - само за новонаети лични асистенти, които не са преминали същото по процедура „алтернативи" по ОПРЧР 2007-2013).

- Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти.

- Предоставяне на услугата, включително осигуряване на достъп до здравни и социални услуги и други, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение.

- Информиране и публичност.

- Организация и управление на проекта.


За информация по изпълнението на проекта погледнете ТУК!