• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик е партньор на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта  по  Национална програма „Активиране на неактивни лица". В изпълнение на тази програма е назначен „младежки медиатор" чийто задължения са свързани с:

- Идентифициране на младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда" (ДБТ), 

- Провеждане на неформални срещи - индивидуални и групови, с цел информиране и консултиране по въпроси, свързани със заетостта, професионалното обучение, и за формиране у тях  на  активно поведение на пазара на труда;

- Подпомагане за установяване на активни контакти между бенефициентите на Програмата и институциите;

- Информиране и консултиране и насочване на тези младежи към ДБТ, училища, центрове за професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост и др.;

- Помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение;

- Изпълнява други задачи, свързани с младежката политика на местно ниво, възложени от прекия ръководител;

- Сътрудничество с представители на местната власт, училищата, работодатели, НПО) и др., при установяване на контакти и работа с младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;

- Участие в изграждането и в дейността на мрежи за сътрудничество между заинтересовани институции/училища/НПО с цел ефективна комуникация и работа за реализиране на различни хоризонтални политики, отнасящи се до младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ