публикувано на 22.01.2016 г.Община Балчик набира кандидати медицински специалисти за осигуряване на достъп
до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент"

    В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 по Проект „Нови възможности за грижа", Договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 "Нови алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. (ОПРЧР) Община Балчик набира медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер", които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

    Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа" подават Заявление (Приложение №1) по настоящ адрес в общината - партньор по Проекта от 22.01.2016 г. до 28.01.2016 г. включително.

За контакти: тел. 05797-36-98, 0895 554028

Администратор на проекта за Община Балчик - Нели Иванова

Прикачени файлове: