• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 22.01.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че e изработен ПУП-ПП за електропровод "Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 кV "Момчил" в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна" находящо се в землището на с.Оброчище Община Балчик.

Проекта се намира в отдел "ТСУОС" при Община Балчик.                            

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към Община Балчик.


28.03.2016 г. - Проектът е одобрен с Решение 67, Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Балчик. (виж тук)

Решението е публикувано в Държавен вестник, бр. 20 от 15.03.2016 г., страница 69, дясна колона.