• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

            На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59 на ОбС - Балчик, Решение № 34  по Протокол № 5 от 17.12.2015 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 30/2016 г. на Кмета на Община Балчик.

             1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си медицински кабинети и манипулационни, разположени на първи и втори етаж в "Медицински център І" ЕООД - публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г.,  намиращ се на ул. "Д - р Златко Петков", гр. Балчик, както следва :

1.1.  Медицински кабинет № 223 с площ 24 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 34,57 м2.

1.2.  Медицински кабинет № 105 с площ 13,96 м2 на 1 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 24,53 м2.

1.3.  Медицински кабинет № 202 с площ 19 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 29,57 м2.

1.4.  Медицински кабинет № 104 с площ 22 м2 на 1 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 32,57 м2.

1.5.  Медицински кабинет № 220 с площ 22 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 32,57 м2.

1.6.  Медицински кабинет № 221 с площ 24 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 34,57 м2.

1.7.  Медицински кабинет № 222 с площ 24 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 34,57 м2.


  2.Цел на конкурса : отдаване под наем на медицински кабинети и манипулационни

        3. Начални годишни наемна цена :

3.1. 132.75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС, отнасящо се за т.1.1.

 3.2.  94,20 лв. /деветдесет и четири лева и двадесет стотинки/, без ДДС, отнасящо се за т.1.2.

 3.3.  113,55 лв. /сто и тринадесет лева и петдесет и пет стотинки/, без ДДС, отнасящо се за т.1.3.

 3.4.125,07 лв. /сто двадесет и пет лева и седем стотинки/, без ДДС, отнасящо се за т.1.4.

 3.5. 125,07 лв. /сто двадесет и пет лева и седем стотинки/, без ДДС, отнасящо се за т.1.5.

 3.6. 132,75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС, отнасящо се за т.1.6.

3.7. 132,75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС, отнасяща се за т.1.7, съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.

           4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

        5. Допускане до конкурса :

         До участие в публично оповестен неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които са:   

        5.1. регистрирани по смисъла на Търговския закон.

        5.2. да спазват предмет на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ.

        5.3. да използват горепосочените имоти, като медицински кабинети и манипулационни и да не променят предназначението на наетите помещения.

                    Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.01.2016 г. до 29.01.2016 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 29.01.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова